Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Машинно за монтаж на пластмасов резервоар и хидрофор

         При сравнително малки обеми на резервоарите / под 10 m3 / вместо изцяло бетонови резервоари се препоръчва монтиране на пластмасови резервоари , които се предлагат в две изпълнения :

         а / за монтаж в помещения

         б / за директно вкопаване

         Резервоарите за монтаж в помещения се монтират най-често в сутерена на сградата като при необходимост от по-голям обем се монтират няколко резервоара , свързани в долната си част с общ колектор , сечението на който е по-голямо от сумата на сеченията на отворите на всички резервоари .

         Недостатък на този вариант е , че се заема голяма застроена площ от сградата и шумът от работата на помпата се чува в сградата  .

         Когато в сградата не е предвидено помещение за монтаж на резервоар и хидрофорна система се налага да бъде изградено машинно помещение за монтаж на резервоар , хидрофорна система и водомерен възел . Удачно е помещението да се използва и за монтаж на система за омекотяване на водата и за монтаж на системата за управление на автоматична поливна система.Помещението трябва да отговаря на  Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори .

           Ако вече има добре изграден водомерен възел е удачно помещението да бъде монтирано в непосредствена близост  за да се постигне икономия на тръби .

           При камениста твърда почва , когато се цели минимална дълбочина на изкопа се допуска разстоянието от капака до термоизолацията да бъде минимално . За обслужване на резервоара - измиване , монтаж на нивоизключватели и плувак-вентила се налага над гърловината на резервоара да се изработи допълнителен люк , което усложнява и оскъпява съоръжението . На следващите скици е показано машинно помещение с два люка - за ревизия на резервоара и за влизане в машинното .

машинно за монтаж на пластмасов резервоар и хидрофор

           ВНИМАНИЕ ! При наличие на механизация за изкопаване и меки почви се препоръчва увеличаване на височината на машинното като разстоянието от капака на резервоара до тавана да бъде минимум 40 см за да може лесно да се обслужва - тогава няма нужда от люк над резервоара . За да има възможност при бъдещ ремонт резервоарът да бъде подменен се препоръчва една от по-тесните страни на машинното да бъде изградена от бетонови блокчета , за да може да бъде по-лесно разрушена .Останалите страни се отливат от бетон на етапи :

          1 . Отливане на подложния бетон с шахтата за монтаж на дренажната помпа . Извършва зе замазка на пода с наклон към дренажната шахта .

          2 . Изграждане на стената от бетонови блокчета ,поставяне на хидроизолация и отливане на страничните стени с общия бетонов пояс . По направление на тръбите към вилата  и към поливната система при възможност да се оставят отвори в бетона на дълбочина минимум 50 см от повърхността на терена .

           3 . Доставка и поставяне на резервоара в машинното .

           4 . Изработване на кофража на покривната плоча като е удачно върху кофража да се монтира предварително термоизолацията

на плочата 5 . При декофрирането  резервоарът да се предпазва от  механични наранявания .

            5 . Заливане на покривната плоча, нивото на която да бъде минимум на 5 см над нивото на терена .

            6 . Замонолитване на винкелната рамка 3 на люка като при това се монтира и тръба за отвеждане на водата от дренажната помпа . Височината на горния ръб на замонолитената винкелна рамка да бъде минимум на 5 см от нивото на плочата .

            7. Капакът 1на резервоара да обхваща винкелната рамка 3 на люка и да не допуска попадане на дъждовна вода в резервоара  . Удачно е вместо панти , които много бързо корозират и се повреждат , капакът да се фиксира към винкелната рамка от двете противоположни страни с две планки , които се заключват . Често вместо катинари за заключване   се използват секретни болтове . 

            8 . Под капака да се монтира подвижна термоизолация 2 , която може лесно да се демонтира . За подобряване на термоизолацията на помещението се препоръчва на 30 см от покривната плоча страничните стени да са с термоизолация отвън или отвътре.

            Показани са скици на машинно помещение с един капак . 

          Определянето на размерите а , в , h се извършва в зависимост от размерите на резервоарите и хидрофорната система .

 

            ВНИМАНИЕ ! При вероятност от поява на високи подпочвени води над нивото на дъното на шахтата не се допуска изработването на такава шахта и хидрофорната система трябва да се монтира над терена в сградата или специално помещение с гарантирано отопление през зимата или хидрофорната система да се демонтира през зимата , ако вилата не се обитава .

 

            ВНИМАНИЕ ! Наличието на дренажна шахта и дренажна помпа не може да гарантира безаварийната експлоатация на такива хидрофорни системи поради възможност за повреда на дренажната помпа , спиране на електрозахранването и др .

 

         За допълнителни консултации търсете КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2024 AquaPump.net. All rights reserved!