Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Монтаж на хидрофор с електронен пресостат на сграда ,захранвана и от водопровод

          

           На фиг .1 е показана универсална водопроводна схема за свързване на хидрофор с електронен пресостат към сграда захранена и от водопровод . При монтажа да се спазват  Изисквания към водопроводната част на хидрофорната система .

 

           ПРЕПОРЪКИ :

 

             І . Между помпата и електронния пресостат Е  да няма водопроводни отклонения . Eлектронният пресостат да бъде монтиран от двете страни на холендри , които да позволяват лесна смяна  и източване на водата при зазимяване .

             ІІ . Да се спазва препоръчаното положение на пресостата и посоката на протичане на водата в него .            

              

          Означенията на схемата са :

           С - смукател ; П - помпа ; Ф - филтър ; В - водомер ; СК - кран сферичен ; ВВ - възвратен вентил ; Е - електронен пресостат ;

           СКи - кран сферичен с изпразнител ; М - манометър ; прес - механичен пресостат ; РС - разширителен съд .           

           ІІІ . Налягането на включване Рвкл се настройва според  Определяне налягането на хидрофора  или приблизително с 1,5bar  по-високо от 0,1 ( височина на най-високо разположения консуматор спрямо нивото на засмукване , метри ).

           ІV . Максималният напор на помпата H max ( m ) трябва да бъде по- голям от 10 ( Рвкл + 1) bar .  

           V . Повреда на манометъра  на електронния пресостат ( грешка в показанията ) не води до грешка в работата на пресостата , който може да работи и без него - поради запълване на измервателната спирала с механични примеси манометърът не започва да показва от нула и показва по-големи стойности от действителните .           

         За малки вили при липса на течове и бойлери с малък дебит от схемата могат да отпаднат  2ВВ ; прес  и РС . Монтирането на филтър Ф е по желание и повишава надежността на системата като предпазва електронния пресостат Е , манометъра М и сградната инсталация от замърсяване . Електронният пресостат Е включва при намаляване на налягането до Рвкл и изключва при " НУЛЕВ ДЕБИТ "( от 60 до 144 l/h ).

           За вили с малки течове , поливни системи и бойлери с малък дебит се препоръчва монтиране на разширителен съд РС с обем до 24 литра с налягане на въздуха 0,08 Нmax / максимален напор на помпата в метри / .

 

           Електронният пресостат Е включва при намаляване на налягането до Рвкл и изключва при " НУЛЕВ ДЕБИТ ".

 

           При многофамилни жилища , малки хотели  и други обекти с дебит на помпата до 4,8 m3/h се препоръчва включване на механичен пресостат прес или електронни пресостати РМ2 или BRIO TOP  и разширителен съд  РС , обемът на който се определя по Обем на хидрофор с мембрана . При тази схема помпата се включва при налягане на включване Рвкл  и изключва при налягане на изключване Ризкл като се реализира икономия на електроенергия .

          При обекти с дебит по-голям от 4,8 m3/ h за намаляване на спада на налягане  в електронния пресостат Е се препоръчва да се байпасира  ( свърже паралелно ) с възвратен вентил 2ВВ с диаметър равен на диаметъра на изходния отвор на помпата .

           При налягане на помпата над 8 бара се препоръчва преди филтъра Ф да се монтира регулатор на налягане , който да ограничи налягането до 8 бара .

           При налягане на включване Рвкл по-малко от налягането на водопровода , сградата се захранва от водопровода - хидрофорната система  се използва като резервно захранване на сградата .

           Ако желаете с предимство да се използва хидрофорната система след водомера трябва да се монтира регулатор на налягане , който да се настрои на налягане по- малко от налягането на включване Рвкл - тогава водозахранването от водопровода се използва като резервно .

            Електрическа блок - схема на свързване на електронен пресостат Е към помпа с еднофазен двигател с мощност по- малка от допустимата за съответния пресостат е показана на фиг .2.( а ) .

          При електромонтажа  да се спазват Технически изисквания към електромонтажа     и Електробезопасност . С 1АП е означен автоматичен прекъсвач или моторен прекъсвач , който осигурява защита от къси съединения и претоварване на двигателя .   

           ВНИМАНИЕ ! Последователно на 1АП  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се монтира ЗП ( защитен прекъсвач с ток 0,030 А )( дефектнотокова защита ) . С ИЗКЛ са означени последователно свързаните контакти на всички изключватели ( нивоизключвател горно ниво в резервоар , който се пълни , нивоизключвател долно ниво в кладенеца от който се захранва помпата , термични защити и други ) .

         При трифазни двигатели и еднофазни двигатели с мощност над допустимата за съответния електронен пресостат се препоръчва използването на блок-схемите от фиг . 2(б) и фиг . 3 .Схемата от фиг . 2(б) е оперативна верига и електронния пресостат Е захранва бобината БК на контактора К от фиг . 3 , която е еднополюсна блок - схема на силовата част на електрозахранването на двигателя . За защита от претоварване и къси съединения се препоръчва 1АП или МП , които се избират според номиналния (обявен ) ток на двигателя . Защитният прекъсвач (дефектнотоковата защита ) е с остатъчен ток 0,030А .

 

         ВНИМАНИЕ ! За електронна защита " НУЛЕВ ДЕБИТ ", която управлява контактор , да се използват само електронни пресостати , които изключват бобината на контактора при "НУЛЕВ ДЕБИТ " / BRIO 2000MT , РМ2,  и др . /. 

 

         Поради непрекъснатите промени в схемата на електронните пресостати с цел подобряване на комутационните им възможности е възможно показаната  на фиг.2 (б) схема при някои електронни пресостати да не изключи и помпата да изгори . При начален монтаж да се включи изхода на пресостата към бобината на контактора и да се включи помпата , да се пусне помпата да заработи нормално и тогава с изходния кран на хидрофорната система да се спре изходящата вода - електронната защита трябва да се задейства след определено време , което не може да се настройва .

 

            ВНИМАНИЕ ! Електронната защита " НУЛЕВ ДЕБИТ " SPIN  може да се използва само за директно управление на еднофазни двигатели до 1,1 kw и не трябва да се включва по показаната на фиг.2.(б)  схема - не изключва при консуматори с ток по-малък от 1 А / бобини на контактори , магнет - вентили , моторни кранове и други маломощни консуматори с ток по-малък от 1 А /.

 

         ВНИМАНИЕ ! Включването на електронни пресостати РМ1 , РМ2 и помпи MQ на празен ход или при необезвъздушена помпа не осигурява защита от " НУЛЕВ ДЕБИТ " и не изключва помпата - за да се задейства защитата помпата трябва да се обезвъздуши и да заработи нормално , след което защитата се активира. 

         ВНИМАНИЕ ! Водата в такива сградни инсталации може да се използва само за битови цели - не може да се използва директно за питейни нужди тъй като не отговаря на изискванията за микробиологична безопасност.

 

         За допълнителна информация и консултации КОНТАКТИ .

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!