Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Настройка и експлоатация на хидрофори с механични пресостати

         

          I . Условия за нормалната експлоатация на хидрофори с механичен пресостат

 

          I . 1 . За правилно функциониране  механичните пресостати с нормално затворени контакти трябва да се монтират върху  или в непосредствена близост до разширителни съдове ( хидрофори ) със сгъстен газ .

          ВНИМАНИЕ ! Корпусът на механичния пресостат задължително да бъде свързан със заземителен проводник  .

 

             При голямо разстояние между механичния пресостат и разширителния съд ( хидрофора ) се наблюдава грешно сработване и често включване при хидравлични удари . 

 

             ВНИМАНИЕ ! Между механичния пресостат и разширителния съд не трябва да има възвратна клапа или  електронен пресостат ( електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ " ) . Ако има монтиран кран трябва да е сферичен или шибърен и при работа трябва да е максимално отворен .  

 

            I . 2 . За гарантиране нормално водоснабдяване с топла вода на най-високо разположения консуматор минималното налягане на включване Рвкл,мин на механичния пресостат трябва да бъде :

                 Рвкл,мин = 1,5 + 0,1 (Нст ) bar,

където :  Нст е разлика от нивото на засмукване до най-високо разположен консуматор , m 

             I . 3 .За да не се получава прекъсване на водната струя е необходимо налягането на въздуха в разширителния съд да бъде с 0,2 bar  по - ниско от налягането на включване Рвкл на пресостата .

             I . 4 . За да не се прегрява двигателя на помпата от пусковите токове минималното време за един цикъл / работа и пауза / Тцик,мин / трябва да бъде по-голямо от :

               - 1 мин. за стационарни помпи с мощност до 2,2 киловата ,

               - 3 мин. за стационарни помпи с мощност над 2,2 киловата и за всички потопяеми помпи .

             I . 5 .За гарантиране на изключването на механичния пресостат  при изменения на напрежението и износване на помпата пресостатът трябва да изключва при налягане съответстващо на 0,1 до 0,2 от максималния дебит на помпата Qмакс .

               За най-често използваните в бита помпи пресостатът  трябва да изключва при дебит над 300 литра на час / пълнене бутилка от 5 литра за по - малко от 1 минута /.

 

              II . Възможности за настройка на механични пресостати с нормално затворени контакти 

 

             При описаните в сайта механични пресостати с нормалнозатворени контакти има две пружини над които има гайки за настройка :

             а / МАЛКА ПРУЖИНА с която се настройва  диферента ( Ризкл  -  Рвкл )  -  разликата между налягането на изключване Ризкл и налягането на включване Рвкл .

             При напълно охлабена малка пружина се получава минимален диферент , който най-често е над 0,8 бара .

              При натягане на малката пружина расте диферента .

              Максималният диферент за съответния тип пресостати е показан в каталога на съответният продукт .

 

              б / ГОЛЯМА ПРУЖИНА с която се настройва налягането на изключване Ризкл  - при промяна на налягането на изключване и настроен постоянен  диферент / Ризкл   - Рвкл   / се променя автоматично налягането на включване Рвкл .

 

              II . 1 . Определяне на минималното налягане на включване :

               - при проектиране на нов хидрофор

                Рвкл,мин =0,1 Ни ( bar) ,

                където Н и (m) - изчислително налягане на хидрофора - вижте Определяне на налягането на хидрофора.

               - при монтиран хидрофор

                 Рвкл,мин = 1,5 + 0,1 (Нст ) ,

 

           II . 2 . Определяне на налягането на изключване Ризкл 

           - при проектиране на нов хидрофор

               Ризкл = 0,09 Hmax ,  bar ,

               където:  Нmax - максимален напор на помпата в мястото на монтиране на пресостата ,определен като разлика от максималния напор на помпата от табелката и дълбочината на засмукване  , m .

               - при монтиран хидрофор се определя от показанията на манометъра при дебит 0,1 Qмакс най-често над 300 литра на час.

               При натягане на голямата пружина расте налягането на изключване Ризкл .

 

                ВНИМАНИЕ ! Ризкл трябва да бъде по-малко от 6 бара за най-ниско разположените консуматори .

                Ако това условие не е изпълнено ,всички консуматори с налягане по - голямо от 6 бара да се захранят през регулатор на налягане ,който да се настрои на максимално налягане от 4 до 5 бара.

                ВНИМАНИЕ ! Пресостатът трябва да изключва гарантирано при дебит под   0,1Qmax .

 

               III . Практическа настройка на механичен пресостат и налягане на въздуха в разширителния съд

 

               Посочената по-долу инструкция за настройка да се използва при настройка на нов пресостат или при подмяна на пресостат при ремонт , ако няма инструкция на фирмата - производител .

 

                III . 1 . Настройка на налягането на въздуха в разширителния съд - трябва да бъде с 0,2 бара по- малко от Рвкл,мин - напомпва се допълнително или се изпуска въздух от вентила на разширителния съд .

                III . 2 . Монтира се механичния пресостат при фабрична настройка и се включва хидрофорът да работи при отворен консуматор с дебит близък до 300 литра на час / пълнене бутилка 10 литра за по-малко от 2 минути /.

                А / Ако при това хидрофорът включва и изключва   и налягането на включване е по- голямо от Рвкл,мин  :

                А.а. ако при изпълнено условие I.4./  времето на цикъл е по- голямо от Т цик,мин / , то настройката на хидрофора е завършена .

                А.б. ако времето на цикъл е по - малко от Тцик,мин се навива гайката над малката  пружина и се увеличава диферента докато времето на един цикъл стане по-голямо от Т цик,мин  при което налягането на включване е по-малко от Рвкл,мин.Тогава се започва плавно натягане на гайката над голямата пружина и увеличаване на налягането на изключване и едновременно увеличаване на налягането на включване като се следи хидрофорът да изключва за време по-малко от 3 минути . При достигане на налягане на включване равно или по-голямо от Рвкл,мин и периодично изключване се проверява условие I.4. и ако е изпълнено настройката е завършена .                    

                    А.в.  Ако при  увеличаване на диферента докато времето за един цикъл стане по- голямо от Тцик.мин и при увеличаване на на налягането на изключване времето на изключване нарастне над 3 минути и налягането на включване е по- малко от Рвкл,мин  е невъзможно да се изпълнят всички условия  пот .I  и са възможни две решения :

                     - увеличаване на обема на разширителния съд чрез монтиране на допълнителен съд възможно най-близо до първия,

                     - замяна на механичния пресостат с електронен пресостат с възможност за настройка на налягането на включване по- голямо от Рвкл,мин  и запазване на съществуващия разширителен съд .              

 

             IV . Диагностика и ремонт на механичен пресостат    

         

             IV . 1 . Запушване  на отвора на пресостата 

 

             При твърда вода  и механични примеси във водата отворът , който свързва мембраната на  пресостата с водата , постепенно се запълва с отлагания . При частично запушване на отвора водата започва бавно да задейства мембраната и се наблюдава забавено изключване и забавено включване - забелязва се видимо намаление на налягането при отваряне на чешма . В граничния случай се забелязва намаляване на налягането и дебита при отваряне на чешма включително до пълно спиране и увеличаване на дебита след известно закъснение , което става все по-голямо . При забелязване на такова поведение на хидрофорната уредба веднага демонтирайте механичния пресостат , демонтирайте фланеца , който притиска мембраната и почистете запушения отвор на фланеца след което го монтирайте отново . Задължително почистете и отвора на фитинга 1/4", към който е бил монтиран пресостата - най-вероятно и той е запушен !

 

             ВНИМАНИЕ ! Пълното запушване на отвора свързващ мембраната с водата предизвиква тежък авариен режим на работа на помпата при напълно затворени кранове / НУЛЕВ ДЕБИТ / , тъй като налягането на водата , което е по-голямо от налягането на изключване Ризкл  , не може да се предаде на мембраната и пресостатът не изключва помпата . Работата на помпата при  " НУЛЕВ ДЕБИТ " води до лошо охлаждане , повишаване на температурата на водата включително по изпаряването и , пластмасовите детайли на помпата деформират и се стига до блокиране на помпата при което прегрява и двигателя .При свързване на помпата директно с бърза връзка и полиетиленова / черна / тръба е възможно да се получи раздуване и пробиване на тръбата непосредствено над бързата връзка . Ако няма вградена термична защита в намотките на двигателя се стига до изгаряне на намотките на двигателя . Най -ефикасна защита е "Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" SPIN" или използване на електронен пресостат .

 

               IV . 2 . Запушване отвора  и затлачване / запълване  / на измервателната спирала на манометъра

 

               Наблюдава  се най-често едновременно със запушването на отвора на пресостата . Познава се по това , че при изключена хидрофорна система и нулево налягане показва ненулеви стойности , а при работа на хидрофорната система започва да показва налягане по-голямо от максималното налягане на помпата . При демонтиране от системата манометърът показва стойност по-голяма от 0 / нула /.

            Манометърът не подлежи на ремонт и се подменя с нов . Преди монтажа на новия манометър отворът на който се монтира да се почисти .              

 

               Запознайте се и с Монтаж и експлоатация на хидрофори с мембрана .

 

               При забелязано необичайно поведение и състояние на механичния пресостат  и хидрофора потърсете КОНТАКТИ .

            

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2024 AquaPump.net. All rights reserved!