ВОДНИ ПОМПИ - избор на помпа за чиста вода

 

Особеностите на различните видове помпи са посочени в краткото описание на отделните  видове помпи като са дадени принцип на действие , енергоемкост , ниво на шума и други .

         При избор на помпа трябва да се отчитат следните фактори :

        А . Дълбочина на засмукване (под залив , до 8 м , до 40 м ) ;

        Б . Необходимо налягане при номинален дебит (номинална работна точка на помпата) ;

        В . Категория на потребителя на водата и необходимост от резервна помпа ( сезонни , семейни жилища , хотели и др. обществени сгради) ;

        Г . Възможности на водоизточника ( максимално допустим дебит ) . 

       Проучвания на водещи фирми показват , че разходите за десет годишна експлоатация на помпа се разпределят :

       - от 15% до 20% за помпата и оборудването ;

       - от 85% до 80% за електроенергия .

        За  многостепенни центробежни помпи в каталозите на фирмите производители се дават наред с характеристичните криви и криви на коефициента на полезно действие в зависимост от дебита . За някои от помпите препоръчителната област на работа е дадена с плътна линия , а  с прекъсната линия областта с нисък коефициент на полезно действие . За периферни и самозасмукващи помпи в каталожната литература няма данни за коефициента на полезно действие .

       От експериментални изследвания на автора за самозасмукващи  и периферни помпи на фирмите EBARA ,PEDROLLO и SEA LAND с мощност до 1,5 kw могат да се направят следните изводи :

       а / Периферните помпи консумират най-голяма мощност при много ниски дебити и високи напори . Зоната на най-висок КПД за периферни помпи е в областта на дебити над средния .

       б/ Самозасмукващите помпи имат ниска консумация на мощност при ниски дебити и високи налягания . Зоната на максимален КПД за самозасмукващи помпи е за дебити около средния .

       Анализът на кривите на КПД за центробежни  помпи  публикувани в каталозите за помпи с мощност над 2 kw позволява да се направят следните изводи :

      а / Областта на най-висок КПД  е разположена  в средната част на работния диапазон даден с плътна линия . В отделните продукти работния диапазон е означен с крайни работни точки [ Hmax , Qmin ] и  [ Hmin , Qmax ] .

      б / За един и същ модел помпи  при еднакви или близки налягания коефициентът на полезно действие нараства с увеличаване на дебита . 

 

      І . Помпи за поливни системи със струйно разпръскване


     Номиналното налягане на такава система е в границите от 2,5 до 4 bar . При захранване на помпите “под залив” от резервоар най-подходящи са  центробежни помпи . При смукателна дълбочина над 4 м най-подходящи са самозасмукващи помпи .

     Работната точка на помпата се избира :

     Работно налягане :

     Нp = 0,5/ Нmax + Нmin / > 35 m

     Работен дебит :

     Qp = 0,5/Qmax +Qmin / > максимален дебит на поливната система (m3/h) .

 

      ІІ . Помпи за пълнене на резервоар от кладенец

 

      Препоръчва се използване на Водни помпи потопяеми сондажни при дълбоки кладенци със значителна височина на водния стълб и при сондажи .

      а / работно налягане ;

      Hp=0,5(Hmax +Hmin) >  дълбочина на кладенеца

      б / дебит ;

      Qp> ( дебита на кладенеца ) .

         При  дебит на помпата по-голям от дебита на кладенеца на изхода й  задължително да се монтира бленда или шибър , които да ограничат дебита на помпата така , че да бъде равен или по-малък от този на кладенеца .

         Блокировка” долно ниво “ е аварийна и не бива да сработва често .

         При кладенци с дълбочина до 8 - 10 метра се препоръчва използване на самозасмукващи помпи , монтирани в шахта до кладенеца , така че смукателят да е с дължина по-малка от 8 метра .

         По изключение при  кладенци с диаметър над 80 см , при наличие на стъпала се допуска монтиране на самозасмукващи помпи в кладенеца при стабилно ниско ниво на водата , което не се влияе от сезоните и дъждовете . Помпата се монтира не по-ниско от 1,5 до 2 метра от максималното ниво на водата в кладенеца , наблюдавано през последните пет години от експлоатацията на кладенеца .

        При водоизточници с малък дебит и значителна височина на нагнетяване се допуска използване на периферни помпи , които са с най -ниски цени като трябва да се знаят техните недостатъци :

       А .  Не са подходящи при водоизточници  със съдържание на пясък и други абразивни частици .

      Б.  При паузи  в експлоатацията по големи от 5 до 10 дни  са склонни към блокиране ,поради което е задължително използване на електронна защита против “НУЛЕВ ДЕБИТ “.

 

        ІІІ .  Помпи за хидрофори

 

        При избор на помпи за хидрофори  освен посочените по-горе фактори следва да се отчита :

     а / - допустим шум на помпата при монтиране непосредствено в сградата . От разгледаните помпи най-малък шум имат потопяемите помпи и помпите моноблок с водно охлаждане , при които няма  аеродинамичен шум от вентилатора на двигателя ; /MQ/ ; /MULTIGO/ ; / VL / ;  / VLE / . Тъй като се охлаждат от преминаващата вода могат да бъдат монтирани в невентилирани простронства / зад гипскартон/ и в шахти с вероятност от наводняване . 

     б / - вид на товаровия график на захранвания обект .

     При отговорни обекти с големи разлики в натоварването се препоръчва използване на паралелно работещи помпи със стъпално превключване ,  при които се постига значителна икономия на електроенергия и ниска цена на резервната помпа , която е със значително по-малка мощност от общата инсталирана мощност на всички паралелно работещи помпи.

     При обекти с голямо денонощно натоварване с дебит по голям от средния за избрана помпа се препоръчва честотно управление  ,което осигурява най-голяма енергийна ефективност .

     Към 2012 г. най-висока енергийна ефективност имат двигателите с постоянни магнити , използвани в помпeните агрегати на фирма GRUNDFOS  от типа SQ ; M AGNA и др .

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!