Монтаж на ВОДНИ ПОМПИ за чиста вода

          

            АКО НЯМАТЕ НЕОБХОДИМАТА КВАЛИФИКАЦИЯ  ПОТЪРСЕТЕ  КВАЛИФИЦИРАНИ  СПЕЦИАЛИСТИ  за  монтаж  и  експлоатация  НА ПОМПАТА  ВИ ! Само тогава важат гаранционните условия !   

 

             По правило да се спазват инструкциите на фирмата –производител или фирмата-вносител . 

 

            Дадената по-долу инструкция да се използва само ако не противоречи на инструкцията на производителя или ако няма такава . 

 

           І . Какво трябва да се направи след  доставката на помпата ?    

 

           1 . Веднага да се разопакова помпата и да се сравнят данните от табелката с данните на помпата , която е поръчана . Ако има повреди по опаковката или помпата веднага  се обадете на продавача . 

            2 . Да се подготви кладенеца или резервоара за монтаж на помпата като се спазват изискванията :  "ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА ХИДРОФОРИ" .       

            3 . Да се подготви помещението за монтаж на помпата според : " ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА МОНТАЖ НА ХИДРОФОРИ  И ПОМПИ" .  По изключение се допуска монтиране на стационарни помпи вътре в шахтовия кладенец , ако има изградена неподвижна платформа  над нивото на максимално възможното водно ниво със стабилна стълба до повърхността  при наличие на ревизионен отвор за пространството под платформата .

 

         Максималното ниво на засмукване на едностепенните помпи е до 6 метра , а за самозасмукващите до 8 метра .

 

         За ограничаване на конденза на влага е желателно монтиране на двоен капак на кладенеца , долния от които е с термоизолация .        

            4 . Изисквания при  монтаж на помпи в помпено помещение .

            а) при еднокорпусно изпълнение

            При монтажа на помпения агрегат да се осигури здраво закрепване към фундамента ( пода ) като за намаляване на предавания шум и вибрации да се използват гумени тампони или цяла гумена подложка с вграден текстил . По изключение за помпени агрегати с мощност до 2,2 kw се допуска  при изцяло цяла гумена подложка закрепването да стане към смукателната и изходна части преди холендъра .

           б) При двукорпусно изпълнение на помпения агрегат .

             Да се спазват инструкциите за монтаж и експлоатация на фирмата производител !

             5 .Изисквания към смукателния тръбопровод .

              Да се използва смукателна тръба от полипропилен  / ППР / с диаметър по-голям или най-малко равен на диаметъра на смукателния отвор на помпата .  При дебити до 9m3/h да се използват самозасмукващи помпи с вградена ежекторна степен (  серия  AGA и AGF на фирма EBARA ; серия JP на фирма GRUNDFOS) ; серии JSW1 и JSW2  и JSW3   на фирма PEDROLLO ; серия САМ на фирма PENTAX при смукателни тръбопроводи със смукателна дълбочина до :

            - 8 метра при обща дължина на тръбата  до 8 метра ,

           -  2 метра при обща дължина на тръбата до 25 метра   / с увеличаване на общата дължина на тръбата смукателната дълбочина намалява по линеен закон /.

 

             Центробежните помпи ( едно и многостъпални ) нямат самозасмукващи свойства и да се използват по изключение при  смукателни височини до 6 метра и къси вертикални смукателни тръбопроводи .

 

            От смукателя до помпата , смукателният тръбопровод  да няма обратни наклони и сифони , които се обезвъздушават трудно .

 

            ВНИМАНИЕ !  При използване на смукателен тръбопровод от поцинковани стоманени тръби за частта потопена във водата е възможно да се получи значителна корозия включително до пълно пробиване . Най-често пълното пробиване не се забелязва при външен оглед поради натрупването на корозирал материал върху тръбата - при изправен смукателен вентил да се напълни тръбата и да се провери дали корозиралата част от тръбата не се мокри .

 

            ВНИМАНИЕ ! Допуска се използване на  полиетилинови тръби само със заварени преходи към смукателя и холендъра.

 

            ВНИМАНИЕ !Смукателят да има мрежа с отвори не по-малки от 0,4 мм .

 

            ВНИМАНИЕ ! По смукателния тръбопровод не се допуска монтиране на филтри , кранове  и други съоръжения ,които могат да са причина за нехерметичност , която се открива изключително трудно поради това ,че смукателния тръбапровод работи на подналягане / вакуум /.

 

            Използването на мрежа с по-малки отвори и допълнителни мрежи затруднява силно работата на помпата , като увеличава опасността от запушване .

 

            Смукателят да се монтира най-малко на 20 см от дъното и от страничните стени на водоема .

            За лесна смяна на смукателя   смукателната тръба да се монтира с холендър към помпата.

            При водоизточници с течаща вода , носеща пясък , да се предвиди по възможност използване на система от междинни утаители и преливници за ограничаване попадането на частици в зоната на засмукване . Утаителите да се почистват редовно от попадналия в тях пясък - вижте Бариерен филтър .

            Връзките по смукателния тръбопровод да се изработят със запояване или резби с уплътнител . 

 

            Внимание!!!   Използването на бързи връзки с полиетиленови тръби и гъвкави армирани смукателни тръбопроводи при хидрофорни системи е нежелателно поради опасност от разхерметизиране и засмукване на въздух - допуска се само при градински помпи с надзор при пускане на помпата от градинаря . 

 

            Внимание !!!    Най-малката нехерметичност по смукателната част на помпата може да доведе до промяна на параметрите на помпата , включително до незасмукване .

 

            В райони с много твърда вода и механични примеси , възвратният клапан  и мрежичката на смукателя да се подменят профилактично на всеки две години .

            Монтирането на филтри с отвори по-малки от 0,4 mm на смукателната част на помпите е нежелателно .

 

            Монтирането на спирателни кранове за обезвъздушаване на смукателния тръбопровод е недопустимо поради опасност от засмукване на въздух през уплътнението на крана .

 

              6 . Към тръбата да се монтира електрически нивоизключвател / поплавък / така , че долният му ръб да е на нивото на смукателя,  " МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НИВОИЗКЛЮЧВАТЕЛИ" .

              7. На изхода на помпата да се монтира кран , бленда или шибър с манометър откъм страната на помпата . За да не се претоварва помпата при максимално отворени кранове на всички консуматори на сградната водопроводна  инсталация , налягането преди шибъра или блендата не трябва да бъде по-малко от минималното за съответната помпа Нmin , което е записано на табелката на помпата плюс смукателната височина  в метри .

              8 . За предпазване от външни хидравлични удари към нагнетателната част на помпата се монтират възвратна клапа и разширителен съд .

 

               ВНИМАНИЕ !   ВНИМАНИЕ ! За защита против работа "НА СУХО" на изхода на помпата да се монтират  електронни пресостати РМ1 и РМ2 или BRIO или EASYPRES или F или Електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" .Честотните инвертори за управление на помпи PWM и" Електронните пресостати с честотно управление"SIRIO"" имат вградена функция защита "НУЛЕВ ДЕБИТ".За помпи захранващи поливни системи или пълнещи резервоар с дебити над 6 m3/h , се препоръчва  монтиране на Датчик "НУЛЕВ ДЕБИТ " 

 

               В електронните пресостати има вграден възвратен вентил и след електронния пресостат не се допуска  монтиране на възвратна клапа - допустимо е монтирането на възвратна клапа преди електронния пресостат .

 

               При монтиране на електронен пресостат разширителния съд се монтира след електронния пресостат .

              При възможност изходящата тръба да се монтира към помпата с помощта на механичен компенсатор , който да ограничи механичните натоварвания на помпата и да ограничи предаването на вибрации от помпата към инсталацията . При използване на пластмасови тръби и значителна   разлика в температурата на течността , също да се използват компенсатори .

               9 . На изхода на помпата  / преди електронния пресостат / е желателно да се монтира кран за  лесно обезвъздушаване на помпата . Честата употреба на фабричната пробка за обезвъздушаване , може да доведе до повреда на резбата на отвора , а освен това отворът е с много малък диаметър и трудно се  налива вода в него .

               10 . На изхода на помпата да се монтира контролен водомер по  който да се следи дебита и да извършват разплащането на концесията  .

              11. Да се спазват правилата за безопасна работа според : "ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ НА ХИДРОФОРИ".

              12 . Да се монтира електрическо табло със степен на защита не по-ниска от IP 55 , което да съдържа минимум :

              а / моторен прекъсвач , който да се настрои на ток , равен на тока от табелката на помпата или термична защита при използване на контактор.Допуска се монтиране на автоматичен прекъсвач с ток от 0,95 до 1,1 от обявения / номиналния / ;

               б / защитен прекъсвач с остатъчен  ток  30mA / дефектнотокова защита / ;

               в / защита от отпадане на фаза и от несиметрия на трифазно напрежение - за трифазни помпи .

 

                ВНИМАНИЕ ! Преди включване на помпата да се провери захранващото напрежение , което трябва да е в границите от 0,95 до 1,1 от номиналното напрежение при включване на мястото на помпата на консуматор с мощност 2 пъти по-голяма от механичната мощност на помпата Р2 обявена в каталога или на табелката на двигателя на помпата .

 

                 ВНИМАНИЕ ! При електрозахранване от електроагрегат мощността на електроагрегата да бъде 3 пъти по-голяма от механичната мощност на помпата Р2 за да се гарантира сигурен пуск .

 

              13 . При еднофазни помпи да се монтира  контакт  със степен на защитa не по ниска от IP 44 като се свърже към защитния прекъсвач  с трипроводен кабел , фазата на които се прекъсва от  черния и кафявия проводници на електрическия поплавък .

               14 . Да се свърже входа на електронния пресостат  / защитата "НУЛЕВ ДЕБИТ " / към  щепсел  “ШУКО” , а изхода към еднофазния двигател на помпата с кабел  тип  ШКПТ или ШВПС при помпи с мощност съответстваща на допустимата за съответния пресостат . При еднофазни двигатели  с по-голяма мощност и при трифазни двигатели изходът на някои електронни пресостати / РМ 2 , BRIO 2000MT / може да  се свърже в оперативната верига на контактора , управляващ помпата .

               15 . Да се напълни помпата с вода през пробката за обезвъздушаване или през специално монтирания за целта кран на изхода на помпата докато се напълни догоре и да се затворят пробката и крана .

                16 . Да се провери дали валът на помпата се върти леко на ръка през отвора на вентилационния капак . Ако не се върти леко да се демонтира капака на вентилатора и вентилаторната перка и да се развърти вала с ключ под който е поставена кожа , гума  или медна или алуминиева ламарина , докато започне да се върти леко на ръка .

                17. Да се затвори крана към водопроводната инсталация .

                18 . Да се  провери има ли достатъчно вода във водоема като се провери  има ли напрежение на контакта . Проверката се извършва с пробна лампа или включване на малък електроинструмент ,а не с фазомер или цифров волтметър .

                19 . След изключване на моторния или автоматичния прекъсвачи да се включи щепселът в контакта , след което да се включи помпата за 3 до 5 секунди от прекъсвача . Ако налягането започне да се покачва да се отвори съвсем малко крана към водопроводната инсталация за да работи помпата без да се изключи от електронния пресостат .

                20 . Ако електронният пресостат или защитата “НУЛЕВ ДЕБИТ” изключат , помпата трябва да се изключи от щепсела и да се  обезвъздуши след което да се включи отново . Тази манипулация се повтаря докато помпата започне да работи стабилно с налягане в границите указани на табелката .

               21 . При отворени голям брой кранове на водопроводната инсталация постепенно се затваря крана на изхода на помпата при което налягането на манометъра трябва да достигне  стойност близка до препоръчаната на табелката максимална  стойност на налягането Hmax .  След това кранът постепенно се отваря докато налягането в bar стане равно на  0,1 / сумата на посоченото на табелката минимално налягане Hmin плюс смукателната височина в метри / и ръкохватката на крана се демонтира , за да не може да се претоварва помпата .

               22 . Вашата помпа е готова за редовна експлоатация .   

           

               ІI . ГРИЖИ ЗА ПОМПАТА 

 

               1. Периодично проверявайте да няма течове от тръбите или помпата .

               2 .Проветрявайте помещението .

               3 . Осигурете положителни температури през зимните месеци или зазимете помпата като източите водата от нея през пробката монтирана в най-ниската и част .

               4 . Проверявайте нивото на наносите или пясъка в кладенеца и при необходимост го почиствайте така , че разстоянието между смукателя и дъното да не е по-малко от 20 сантиметра . 

 

               ІІІ . ОСОБЕНОСТИ ПРИ МОНТАЖ НА ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ

 

               1 . При сондажни кладенци с ограничен дебит чрез бленда или притворен шибър да се ограничи дебита така , че :

               а) да не надвишава проектния по протокола на хидрогеолозите и сондьорите  ;

               б) да не надвишава разрешения от компетентните органи , разрешили сондирането ;              

               в) динамичното ниво на водата в сондажа да не спада значително при продължително водочерпене и винаги да е поне на 2 метра над нивото на помпата . При правилно оразмерен дебит блокировките и защитите на потопяемите помпи против изчерпване на водата не трябва да се задействат при продължително водочерпене ;

               г) при максимална консумация от сондажа във водата да няма пясък в количества по-големи от разрешените за съответния тип потопяема помпа .

              По подробно вижте Монтаж на сондажни помпи и Пускане на помпата и пробно водочерпене на сондажни помпи до 100 метра .

             За по-подробни консултации КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!