Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Изисквания към кладенеца

 

            I . Извадки от  Закон за водите :

 

             чл.43 ал 2.Физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води.

              чл.44.(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната басейнова дирекция.

            (5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Собственикът или ползвателят на имота, където е изграден кладенец при условията на ал. 4, е длъжен в тримесечен срок от изграждането му да го обяви в съответната басейнова дирекция за нанасянето му в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5.

            (6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Когато имотът попада в границите на санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения за минерални води, както и в райони с ликвидиран геотехнологичен добив на уран, се изисква разрешително за хидрогеоложко проучване, за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и за водовземане по реда на този закон.   

             

            II . Изисквания към кладенеца

 

            1. При изграждането на кладенеца в частта му намираща се във водоносния слой зад пръстените или

блокчетата да се  насипе промита речна баластра за образуване на филтър .

             Не се допуска насипване на чакъл , особено ако е от меки варовикови породи.

           2 . В кладенеца да се монтират стъпала до дъното за лесно почистване .

            Стъпалата да са здраво фиксирани към стените на кладенеца . Минимален диаметър на стоманата за стъпалата е 16 mm .

           3 . При стари кладенци без стъпала се допуска използване на подвижни стълби .

           Стълбите  да се закачат една за друга като последната достига до дъното.

           4 . В горната част на кладенеца да се изпълни насип от глина и около кладенеца да има циментова плоча с арматура , с наклон от кладенеца към терена за да не се допусне попадане на дъждовна вода в кладенеца .

           5 . Фугите между пръстените или бетоновите блокчета над нивото на водата да се измажат с циментова замазка , за да не се допуска падане на пясък .

            При кладенци близо до пътища , където при преминаване на тежки превозни средства от фугите пада значително количество пясък , измазването е задължително .

            6 . Кладенецът да има капак , който да се заключва .

            Капакът да не пропуска дъждовна вода , прах и предмети , който могат да замърсят кладенеца .

            7. В кладенеца на нивото на терена да се монтира допълнителен термоизолационен капак , който да ограничи появата на конденз през лятото и замръзване през зимата .

            8 . За предпазване на потопяемите помпи и датчиците на ниво от повреди при експлоатацията на кладенците не се допуска  използването на кладенците  като средство за изстудяване на напитки и ваденето на вода с кофа .

             9 . За монтаж на помпи и хидрофори да се изработи Машинно до кладенец  или Машинно над шахтов кладенец .

             За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ.

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!