Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Експлоатация на водни помпи

     

        І . Разопаковане на помпата

      

             Ако при разопаковането на помпата се установи , че опаковката е в лошо състояние , проверете указано ли е при превоза и товарните манипулации . В случай на каквито и да е повреди съобщете за това на продавача , но не по-късно от 7 дни след доставката . При разопаковането проверете дали моделът и характеристиките съответстват на вашата  ЗАЯВКА .

 

            ІІ . Начално пускане на помпата .

 

            ІІ .1. Проверете има ли достатъчно вода във водоема и състоянието на блокировка “долно ниво” -  трябва да бъде във включено положение .

            ІІ . 2 . Проверете съответствието на захранващото напрежение с означеното на табелката на помпата .

 

             ВНИМАНИЕ ! При захранване на помпата с електроагрегат мощността на електоагрегата трябва да бъде 3 пъти по-голяма от мощността на помпата Р2 , която се дава най-често в каталога поради големия пусков ток и спада на напрежение по време на пуска .

            ІІ . 3 . При трифазно захранващо напрежение проверете съответствието на схемата на свързване ( D или Y) със захранващото напрежение .

             ІІ . 4 . Проверете механичната система на помпата дали се върти леко на ръка . За целта на челото на вала на двигателя откъм страната на вентилатора може да  има шлиц за завъртане на вала с плоска отвертка . Ако няма шлиц на вала се допуска проверка на механичната система чрез завъртане на вентилаторната перка през отворите на капака . Ако се върти леко да се внимава дали перката не превърта на вала . Ако валът не се развърта лесно , да се демонтират капака и вентилаторната перка и валът да се развърти на ръка или с помощта на тръбен ключ –  под ключа да се подложи разцепена вкулка от мед или дебела кожа , за да не се нарани вала .  Ако валът се завърти леко може да продължат манипулациите по пускането .

 

         ВНИМАНИЕ !!!   Забранява се включването под напрежение на блокирала помпа . 

 

           ІІ . 5 . Напълнете смукателя и помпата с вода . Затворете крана към  водопроводната инсталация на изхода на помпата . 

 

            ВНИМАНИЕ !!!    При извършване на монтажни работи по помпата и електросъоръженията да се спазват изискванията  по "ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ". 

 

            ІІ . 6 . Проверете сечението на захранващите проводници и номиналния ток на автоматичния прекъсвач или предпазителя  , захранващи таблото на помпата . Номиналният ток  на автоматичния прекъсвач в началото на захранващия кабел трябва да е най - малко едно стъпало над номиналния ток на автоматичния прекъсвач или моторен прекъсвач на входа на таблото на помпата / хидрофора / .

           ІІ . 7. Проверете функционирането на всички блокировки и защити в оперативните вериги при изключен силов кабел към помпата . 

          ІІ . 8 . Проверете посоката на въртене при трифазни помпи - ако не съответства на означената разменете две фази . При еднофазни помпи посоката на въртене се проверява само след ремонт – при нова еднофазна помпа посоката на въртене не може да се смени .

         При неправилна посока на въртене налягането на изхода на помпата е по-малко от означеното на табелката и помпата издава нехарактерен шум . Продължителната работа на помпата с обратна на означената посока на въртене е недопустима и води до повреди . 

          ІІ . 9 . Включете електрозахранването за 3 до 5 секунди и следете показанията на манометъра . Ако показанията не се покачват или са по-малки от проектните , изключете електрозахранването .  

          ІІ .10 . Налейте допълнително вода в крана ( отвора ) за обезвъздушаване на помпата до напълването му и изчакайте да проверите дали се задържа нивото на водата  . Ако нивото на водата пада непрекъснато проверете смукателя и херметичността на смукателната част като подмените уплътнението на холендъра с ново . Монтирайте и обезвъздушете отново . За по-бързо обезвъздушаване и проверка на смукателя , смукателната тръба се напълва предварително с вода – от смукателя не трябва да капе !

         Ако нивото на водата се задържа , затворете крана за обезвъздушаване и включете помпата отново за 5 до 10 секунди .

         Манипулациите по т . І І . 10. се повтарят няколкократно докато помпата заработи нормално и налягането на манометъра преди крана влезе в границите от Нmin до Нmax .

            ІІ . 11 . Отворете частично крана на изхода на помпата , изчакайте от 2 до 5 минути да поработи помпата и да се обезвъздуши напълно . Затворете напълно крана на изхода за 5 до 10 секунди и проверете на манометъра дали се получава зададеното Нmax на помпата ! 

 

          Внимание!!! При определяне на максималния напор на помпата да се отчете и смукателната височина :

          Нсмук + 10 Рм »Hmax  (от табелката) , m

          Нсмук – смукателна височина , (m) и Рм – налягане на манометъра при затворен кран , bar.

          ІІ .12 . Фиксирайте максималния дебит на помпата като при отворени  поне 50% от крановете в сградната инсталация започнете да притваряте крана на изхода на помпата докато манометърът преди него покаже Р(bar)= 0,1 Hmin(m) , след което го фиксирайте неподвижно ( извадете ръкохватката ) . Настройката на дебита на помпата при напоителни системи се извършва при отворен максимален брой кранове . 

 

          ІІІ . Пускане на помпа , която не е работила продължително време и след зимния сезон .

 

          Проверява се изолацията на намотката спрямо земя . Ако изолационното съпротивление е повече от 200 килоома може да се продължат манипулациите по пускане . Ако изолационното съпротивление измерено с мегаомметър 500 V е по-малко от 200 килоома да се демонтира помпата и да се подсуши в сушилня при температура максимум 700С . Да се провери предварително терморегулатора на сушилнята , за да не се деформират пластмасовите детайли – максимална температура 700С . Сушенето продължава докато температурата на корпуса достигне 700С и се задържи 4 часа . След охлаждане до температура 400С се измерва отново изолацията на намотките спрямо корпуса и  ако е повече от 200 килоома , се изпълняват всички препоръки по т .  ІІ . НАЧАЛНО ПУСКАНЕ . 

 

         ВНИМАНИЕ ! Преди проверка на изолационното съпротивление прочетете внимателно инструкцията за монтаж и експлоатация на съответната помпа.

         ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ ! За потопяеми помпи серия SQ на фирма GRUNDFOS  и други помпи с вградени електронни елементи  / TOP MULTI - TECH / e забранено измерване на изолационното съпротивление , тъй като на входа на помпата има електронен преобразовател !        

 

         ІV . Планова профилактика на помпи 

 

         Извършва се на всеки 6 месеца или ежегодно .

         ІV . 1 . Проверка състоянието на водоема и почистване , ако са нанесени механични примеси и разстоянието от смукателя до дъното е станало по-малко от 20 см .

         ІV . 2 . Проверка работоспособността на датчиците за ниво , като изкуствено се предизвиква тяхното включване и изключване . При продължителна експлоатация на електрическия нивоизключвател / поплавък / “долно ниво” кабелът се втвърдява и при много бавно изваждане от водата не изключва - да се подмени с нов .

         Ориентировъчният срок на годност на  електрическите поплавъци е 5 години , след което трябва да се подменят с нови .

         ІV . 3 . Смукателят трябва да се сменя профилактично :

        - когато няма защита от “нулев дебит” не по-рядко от на 2 години;

        - когато има защита от “нулев дебит” – на 5 години или ако има авария .

          ІV . 4 . Периодична подмяна или почистване на филтрите . 

 

          V . Сезонна профилактика

 

          V . 1 .  Зазимяване на помпата и водопроводната инсталация към нея    

           V . 1 . 1 .  Изключва се електрозахранването на помпата

           V . 1 . 2 . Изпуска се водата от водопроводната инсталация . Ако има опасност от подаване на вода от друг водоизточник съответния кран се затваря и изпразнителят му се оставя отворен .

           V . 1 . 3 . Изпуска се водата от помпата като се отваря крана за обезвъздушаване и пробката за източване на водата от помпата -  пробката се намира най-често в най-ниската челна част на помпата . Отворът за източване се оставя отворен през цялата зима , а пробката се съхранява отделно . 

 

           ВНИМАНИЕ !!!   При малки помпи е желателно помпите да се демонтират напълно и да се съхраняват на сухо , защото при продължителен престой при условия на повишена влажност се повреждат лагерите на помпата и има опасност от получаване на конденз в двигателя и намотките , който   намалява живота на изолацията на двигателя . 

 

           При помпи управлявани с  електронен пресостат да се знае , че в единия край на пресостата има възвратен клапан , който не позволява на водата да изтече и има опасност в пресостата да остане вода , която да замръзне - да се демонтира пресостата и се излее водата от него . 

 

           ВНИМАНИЕ !! Електронните пресостати и електронните защити " НУЛЕВ ДЕБИТ " при сезонни помпи се демонтират и съхраняват на сухо и топло .

 

           VІ . Експлоатация на дренажни , канални и помпи за фекални води

 

           Профилактично веднъж на всеки месец помпи , които не са работили , се принуждават да поработят като се напълва съответната шахта с вода от външен източник или ако има вода с изолиран предмет се повдига поплавъкът докато заработи помпата . При отказ да заработи и издаване на характерен шум на блокирала помпа , помпата се изключва от електрозахранването , демонтира се и се разглобява предпазния кожух на работното колело , почиства се и се ръзвърта на ръка или с помощта на тръбен ключ . След като се ръзвърти леко се монтира отново и се прави пробно пускане .

 

            ВНИМАНИЕ ! Периодичното пускане на дренажните помпи монтирани в шахтата на машинното помещение чрез напълване с вода гарантира , че при авария дренажната помпа ще заработи - препоръчва се да се извършва веднъж на 6 месеца .

 

            При монтирани резервна и работна помпи периодично под наблюдение да се изключва работната помпа за да се принуди резервната да сработи . За предпочитане е използването на фирмени табла , които осигуряват периодично редуване на пускането на резервната и работната помпи - тогава такава операция не е необходима .

 

           При неописани режими на работа и съмнения за аварии търсете КОНТАКТИ.

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!