Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


СОНДАЖНИ ПОМПИ - пускане и пробно водочерпене при битови сондажи

           

            Преди пускането се запознайте с "Изисквания към СОНДАЖИТЕ " ,Монтаж на сондажни помпи  , Сондажни помпи за битови сондажи - избор на помпа и система за управление  и Минишахта за хидрофорна уредба със сондажна помпа до  3 m3/h .

 

             ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! Промиването на сондажа с еарлифт и пробното  водочерпене с помпа на сондьора са  задължения на сондьора и трябва да продължат  до спадане на количеството на пясъка във водата под 150 mg / l или 150 g / m3 като  се издаде протокол , който да съдържа препоръчана дълбочина на монтиране  и препоръчан дебит на помпата  - вижте Как да избера СОНДАЖНИК за битов сондаж ? .

 

             Тъй като много често  предаването на сондажа става само след промиване с еарлифт и пробно водочерпене  с помпа на сондьора  не е извършено   се налага пробното водочерпене ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ да бъде извършено с работната помпа след нейното монтиране . 

 

              ВНИМАНИЕ ! При битови сондажи с малък дебит  , които не се контролират от басейнова дирекция , монтирането на нивомерна тръба не е задължително , а в някои случаи е невъзможно - настоящата инструкция се отнася за битови сондажи .

 

                ВНИМАНИЕ ! Използването на вибрационни помпи за промиване на сондажи  е НЕЖЕЛАТЕЛНО поради предаване на вибрациите на тръбата и непрекъснато разрушаване на пясъчния филтър около сондажа - Защо НЕ ТРЯБВА да се монтират ВИБРАЦИОННИ помпи в сондажи .

 

               Пробно водочерпене е допустимо само след ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  промиване на сондажа с еарлифт до получаване на практически чиста вода и определяне на дебита на сондажа .                 

 

                 ВНИМАНИЕ ! Сондажните многостепенни помпи са предназначени за изпомпване на чиста вода с максимално съдържание на пясък от  50 gr / m3 до 150 gr / m3 .

 

                 Тъй като има вероятност сондажът да не е достатъчно добре промит  с еарлифта се налага много плавно увеличаване на дебита  при непрекъснат контрол на мътността и наличието на пясък , за да се предпази помпата от блокиране и износване на уплътненията  и работните колела .

 

                 ВНИМАНИЕ ! При блокиране от значително количество пясък или значително износване на работната помпа търговецът не признава гаранция !

 

                 ВНИМАНИЕ ! Продължителното пробно водочерпене с дебит  по малък от проектния или работния позволява получаване на фин пясъчен филтър около сондажната тръба , по-надежната експлоатация на помпата  и по-малко количество пясък , което да запушва филтрите .      

          

                 ВНИМАНИЕ ! Пробното водочерпене се извършва при монтирани всички блокировки и защити на сондажната помпа , която след завършване на пробното водочерпене не се налага да се вади от сондажа , ако не се наложи монтиране на табло с нивореле .


                  На изхода на тръбата на повърхността  за ограничаване дебита на помпата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да се монтира ограничителен  сферичен или шибърен кран с изпразнител откъм страната на помпата като на отвора срещу изпразнителя G" 1"/4  се монтира контролен манометър . 

                  Пробното водочерпене ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се извършва  от  монтьора .Допуска се пробното водочерпене да се извърши от пълномощник на монтьора или собственика ,който носи отговорност за провилното  му провеждане.

 

                  І . Пробно водочерпене и определяне на максималния дебит на сондажа при  очакван дебит над 0,7 m3 / h .   

               

                  І .1 . При полузатворен ограничителен кран с контролен манометър на изхода на тръбата от сондажа се включва помпата и се настройва начален дебит  10 % от максималния дебит на помпата /l/min /

                  Началният дебит  се настройва   като се измерва времето за напълване на бутилка 10 литра от минерална вода в секунди  - измереният дебит при бутилка 10 литра е равен на 10 литра разделено на времето в секунди /l/s /  или 600 разделено на времето в минути /l/min / .         

         

                   ВНИМАНИЕ ! През цялото време на пробното водочерпене краят на изходната тръба да бъде монтиран в бутилка от минерална вода за да може да се следи промяна в мътността на водата и дали не изхвърля въздух - при поява на изхвърлен въздух  веднага да се намали дебита на помпата до получаване на стабилен дебит без изхвърляне на въздух и стабилни показания на контролния манометър .

 

                   При достигане нивото на водата в сондажа до отворите на засмукване на помпата  се наблюдават силни колебания на показанията на контролния манометър , характерна промяна на звука на работещата помпа и поява на мехурчета въздух в изтичащата вода в бутилката .

                   При   стабилен  дебит  помпата се оставя да работи до пълно избистряне на водата . Увеличава се дебитът отново до начален дебит  и ако се появят колебания на налягането или  изхвърлен въздух това е признак , че дебитът на сондажа е малък и нивото на водата е достигнало отворите на засмукване на помпата и директно захранване на сградата е невъзможно .

                     Внимателно се намалява дебита до получаване на максимален стабилен дебит  при което се записват показанията на контролния манометър и се демонтира ръкохватката на ограничителния кран.

                   ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се налага монтиране на междинен резервоар , а дебитът на помпата трябва да бъде възможно най-малък / засега такива са помпи SQ 1 , 3SDM  / . Постепенно се намалява дебитът докато спре изхвърлянето на въздух , записват се показанията на манометъра и дебита и се блокира положението на ръкохватката  на ограничителния кран - това е максималния стабилен дебит на сондажа . В този случай задължително се налага демонтиране на помпата и  монтиране на блокировка с "НИВОРЕЛЕТА" с три електрода или съответно табло с вградено нивореле / QA50/В , М3А- 14А , S521  , MP-S1 plus  и др./ и дебитът на помпата да се ограничи до 20 % от максималния за да се гарантира добро охлаждане на двигателя и енергийна ефективност.

 

                  І . 2. При напълно избистрена вода в продължение на повече от 4 часа  с начален дебит , се увеличава дебитът до 20% от максималния за помпата   и се следи непрекъснато мътността на водата - ако се забележи значително размътване се намалява дебитът така , че количеството пясък да не надхвърля 150 g / m3 , изчаква се до избистряне и  се увеличава дебита до 20% от максималния . 

 

                   ВНИМАНИЕ ! При поява на изхвърлен въздух  и колебания на манометъра се ограничава дебита на помпата   докато спре да изхвърля въздух , записват се показанията на манометъра и се блокира ръкохватката на ограничителния кран с манометъра при протичане на напълно бистра вода  за повече от 4 часа .

 

                   І . 3 . При следващо избистряне  в продължение на 4 часа се увеличава стъпално дебита с по 10 % от максималния дебит на помпата    до :

                   I . 3 . а . Получаване на напълно бистра вода и стабилно водоподаване при дебит до 60% от максималния дебит на помпата - това е идеалния случай при който дебитът на сондажа е по-голям от максималния дебит на сондажната помпа и не е необходимо монтиране на " НИВОРЕЛЕ "- демонтира се ръкохватката на ограничителния кран .

                   I . 3 . б . Поява на изхвърлен въздух при напълно избистрена вода .Тогава се ограничава дебита  докато помпата спре да изхвърля въздух , записват се показанията на манометъра  и се блокира ръкохватката на ограничителния кран с манометъра . В този случай дебитът на сондажа е по-малък от дебита на помпата и са възможни няколко варианта :

                    - при дебит по -  голям от желания от потребителя сондажът може да се експлоатира без реле ниво в схема с директно захранване от сондажа ,

                    - при дебит над 20 % от максималния за помпата  , по - малък от желания на потребителя , се препоръчва използване на Схема на хидрофорна уредба с директно захранване от сондаж и резервоар , пълнен от сондажа при която се използва резервоар с обем по- малък от дневната консумация  . Желателно е монтиране на Табло с реле ниво , особено при очакван променлив сезонен дебит на сондажа . При тази схема при дебит до този на сондажа сградата се захранва директно от сондажа , а при увеличаване на консумацията сградата се захранва от хидрофора , захранван от резервоара . При голям дебит сондажната помпа непрекъснато пълни резервоара с дебита на сондажа .

                    - при дебит по - малък от  20% от максималния за помпата   сондажната помпа  пълни междинен резервоар като задължително се монтира Табло с релениво , което спира помпата при спадане на нивото в сондажа и при напълване на резервоара , който трябва да има обем по - голям от дневната консумация на сградата . Сградата се захранва от хидрофор , захранван от резервоара .              

                     Електронна защита от работа " НА СУХО " да се използва само като дублираща , тъй като тя не може да защити помпата при дебити на сондажа над 140 l / h .

                    ВНИМАНИЕ ! При  използване на ограничителен кран с манометър има опасност от постепенно намаляване на напречното сечение на отвора  и намаляване на дебита до пълно запушване от замърсители и варовик , което е авариен режим поради което се ПРЕПОРЪЧВА  използване на защита " НУЛЕВ ДЕБИТ "  с електронен пресостат  или електронна защита " SPIN "

 

                   ВНИМАНИЕ ! При експлоатация на помпата без монтирано  "НИВОРЕЛЕ ", ако се забележи изхвърляне на въздух  и колебания на манометъра , да се намали дебита на помпата чрез притваряне на ограничителния кран с манометъра .  

 

                   ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ !При непрекъснато изхвърляне на пясък в количества по-големи от допустимите за помпата и когато се налага много често почистване на филтрите ,  да се намали дебита на помпата до намаляване на количеството на пясък до допустимото .  

 

                    ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ! Пробното водочерпене може да продължи от няколко часа до няколко денонощия до получаване на бистра вода със съдържание на механични примеси по-малко от 150 грама на тон .     

 

                      Продължителна работа на помпата с механични примеси по- големи от посочените в каталога на помпата води до бързото и износване , блокиране и запълване на сондажа  , което го прави негоден за експлоатация .

 

                    Подробно вижте : Наредба №2 от 22.03.20005 г. за проектиране,изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи      ( ДВ бр.34 от 19.04.2005 г.)

 

                 За консултации КОНТАКТИ .           

                 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2021 AquaPump.net. All rights reserved!