Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


СОНДАЖНИ ПОМПИ - пускане и пробно водочерпене при битови сондажи

           

            Преди пускането се запознайте с "Изисквания към СОНДАЖИТЕ " ,Монтаж на сондажни помпи  , Сондажни помпи за битови сондажи - избор на помпа и система за управление  и Минишахта за хидрофорна уредба със сондажна помпа до  3 m3/h .

 

             ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! Промиването на сондажа с еарлифт и пробното  водочерпене с помпа на сондьора са  задължения на сондьора и трябва да продължат  до спадане на количеството на пясъка във водата под 150 mg / l или 150 g / m3 като  се издаде протокол , който да съдържа препоръчана дълбочина на монтиране  и препоръчан дебит на помпата  - вижте Как да избера СОНДАЖНИК за битов сондаж ? .

 

             Тъй като много често  предаването на сондажа става само след промиване с еарлифт и пробно водочерпене  с помпа на сондьора  не е извършено   се налага пробното водочерпене ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ да бъде извършено с работната помпа след нейното монтиране . 

 

              ВНИМАНИЕ ! При битови сондажи с малък дебит  , които не се контролират от басейнова дирекция , монтирането на нивомерна тръба не е задължително , а в някои случаи е невъзможно - настоящата инструкция се отнася за битови сондажи .

 

                ВНИМАНИЕ ! Използването на вибрационни помпи за промиване на сондажи  е НЕЖЕЛАТЕЛНО поради предаване на вибрациите на тръбата и непрекъснато разрушаване на пясъчния филтър около сондажа - Защо НЕ ТРЯБВА да се монтират ВИБРАЦИОННИ помпи в сондажи .

 

               Пробно водочерпене е допустимо само след ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  промиване на сондажа с еарлифт до получаване на практически чиста вода и определяне на дебита на сондажа .                 

 

                 ВНИМАНИЕ ! Сондажните многостепенни помпи са предназначени за изпомпване на чиста вода с максимално съдържание на пясък от  50 gr / m3 до 150 gr / m3 .

 

                 Тъй като има вероятност сондажът да не е достатъчно добре промит  с еарлифта се налага много плавно увеличаване на дебита  при непрекъснат контрол на мътността и наличието на пясък , за да се предпази помпата от блокиране и износване на уплътненията  и работните колела .

 

                 ВНИМАНИЕ ! При блокиране от значително количество пясък или значително износване на работната помпа търговецът не признава гаранция !

 

                 ВНИМАНИЕ ! Продължителното пробно водочерпене с дебит  по малък от проектния или работния позволява получаване на фин пясъчен филтър около сондажната тръба , по-надежната експлоатация на помпата  и по-малко количество пясък , което да запушва филтрите .      

          

                 ВНИМАНИЕ ! Пробното водочерпене се извършва при монтирани всички блокировки и защити на сондажната помпа , която след завършване на пробното водочерпене не се налага да се вади от сондажа , ако не се наложи монтиране на табло с нивореле .


                  На изхода на тръбата на повърхността  за ограничаване дебита на помпата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да се монтира ограничителен  сферичен или шибърен кран с изпразнител откъм страната на помпата като на отвора срещу изпразнителя G" 1"/4  се монтира контролен манометър . При липса на изпразнител преди ограничителния кран да се монтира тройник на който да се монтира манометър.

                  Пробното водочерпене ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се извършва  от  монтьора .Допуска се пробното водочерпене да се извърши от пълномощник на монтьора или собственика ,който носи отговорност за провилното  му провеждане.

 

                  І . Пробно водочерпене и определяне на максималния дебит на сондажа при  очакван дебит над 0,7 m3 / h .   

               

                  І .1 . При полузатворен ограничителен кран с контролен манометър на изхода на тръбата от сондажа се включва помпата и се настройва начален дебит  15 % от максималния дебит на помпата /l/min /

                  Началният дебит  се настройва   като се измерва времето за напълване на бутилка 10 литра  в секунди  - измереният дебит при бутилка 10 литра е равен на 10 литра разделено на времето в секунди /l/s /  или 600 разделено на времето в минути /l/min / .         

         

                   ВНИМАНИЕ ! През цялото време на пробното водочерпене краят на изходната тръба да бъде монтиран в бутилка от минерална вода за да може да се следи промяна в мътността на водата и дали не изхвърля въздух - при поява на изхвърлен въздух  веднага да се намали дебита на помпата до получаване на стабилен дебит без изхвърляне на въздух и стабилни показания на контролния манометър преди ограничителния кран.

 

                   При достигане нивото на водата в сондажа до отворите на засмукване на помпата  се наблюдават силни колебания на показанията на контролния манометър , характерна промяна на звука на работещата помпа и поява на мехурчета въздух в изтичащата вода в бутилката .

                   При   стабилен  дебит  помпата се оставя да работи до пълно избистряне на водата повече от 4 часа. Увеличава се дебитът отново до начален дебит  и ако се появят колебания на налягането или  изхвърлен въздух това е признак , че дебитът на сондажа е малък и нивото на водата е достигнало отворите на засмукване на помпата и директно захранване на сградата е невъзможно .

                     Внимателно се намалява дебита до получаване на максимален стабилен дебит  при което се записват показанията на контролния манометър и се демонтира ръкохватката на ограничителния кран.

                   ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се налага монтиране на междинен резервоар , а дебитът на помпата трябва да бъде възможно най-малък / засега такива са помпи SQ 1 , 3SDM  ,4WN  . Постепенно се намалява дебитът докато спре изхвърлянето на въздух , записват се показанията на манометъра и дебита и се блокира положението на ръкохватката  на ограничителния кран - това е максималния стабилен дебит на сондажа . В този случай задължително се налага демонтиране на помпата и  монтиране на блокировка с "НИВОРЕЛЕТА" с три електрода или съответно табло с вградено нивореле / QA50/В , М3А- 14А , S521  , MP-S1 plus  и др./ и дебитът на помпата да се ограничи до 15 % от максималния за да се гарантира добро охлаждане на двигателя и енергийна ефективност.

 

                  І . 2. При напълно избистрена вода в продължение на повече от 4 часа  с начален дебит , се увеличава дебитът до 20% от максималния за помпата   и се следи непрекъснато мътността на водата - ако се забележи значително размътване се намалява дебитът така , че количеството пясък да не надхвърля 150 g / m3 , изчаква се до избистряне и  се увеличава дебита до 20% от максималния . 

 

                   ВНИМАНИЕ ! При поява на изхвърлен въздух  и колебания на манометъра се ограничава дебита на помпата   докато спре да изхвърля въздух , записват се показанията на манометъра и се блокира ръкохватката на ограничителния кран с манометъра при протичане на напълно бистра вода  за повече от 4 часа .

 

                   І . 3 . При следващо избистряне  в продължение на 4 часа се увеличава стъпално дебита с по 10 % от максималния дебит на помпата    до :

                   I . 3 . а . Получаване на напълно бистра вода и стабилно водоподаване при дебит до 60% от максималния дебит на помпата - това е идеалния случай при който дебитът на сондажа е по-голям от максималния дебит на сондажната помпа и не е необходимо монтиране на " НИВОРЕЛЕ "- демонтира се ръкохватката на ограничителния кран .

                   I . 3 . б . Поява на изхвърлен въздух при напълно избистрена вода .Тогава се ограничава дебита  докато помпата спре да изхвърля въздух , записват се показанията на манометъра  и се блокира ръкохватката на ограничителния кран с манометъра . В този случай дебитът на сондажа е по-малък от дебита на помпата и са възможни няколко варианта :

                    - при дебит по -  голям от желания от потребителя сондажът може да се експлоатира без реле ниво в схема с директно захранване от сондажа ,

                    - при дебит над 20 % от максималния за помпата  , по - малък от желания на потребителя , се препоръчва използване на Схема на хидрофорна уредба с директно захранване от сондаж и резервоар , пълнен от сондажа при която се използва резервоар с обем по- малък от дневната консумация  . Желателно е монтиране на Табло с реле ниво , особено при очакван променлив сезонен дебит на сондажа . При тази схема при дебит до този на сондажа сградата се захранва директно от сондажа , а при увеличаване на консумацията сградата се захранва от хидрофора , захранван от резервоара . При голям дебит сондажната помпа непрекъснато пълни резервоара с дебита на сондажа .

                    - при дебит по - малък от  20% от максималния за помпата   сондажната помпа  пълни междинен резервоар като задължително се монтира Табло с релениво , което спира помпата при спадане на нивото в сондажа и при напълване на резервоара , който трябва да има обем по - голям от дневната консумация на сградата . Сградата се захранва от хидрофор , захранван от резервоара .              

                     Електронна защита от работа " НА СУХО " да се използва само като дублираща , тъй като тя не може да защити помпата при дебити на сондажа над 140 l / h .

                    ВНИМАНИЕ ! При  използване на ограничителен кран с манометър има опасност от постепенно намаляване на напречното сечение на отвора  и намаляване на дебита до пълно запушване от замърсители и варовик , което е авариен режим поради което се ПРЕПОРЪЧВА  използване на защита " НУЛЕВ ДЕБИТ "  с електронен пресостат  или електронна защита " SPIN "

 

                   ВНИМАНИЕ ! При експлоатация на помпата без монтирано  "НИВОРЕЛЕ ", ако се забележи изхвърляне на въздух  и колебания на манометъра , да се намали дебита на помпата чрез притваряне на ограничителния кран с манометъра .  

 

                   ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ !При непрекъснато изхвърляне на пясък в количества по-големи от допустимите за помпата и когато се налага много често почистване на филтрите ,  да се намали дебита на помпата до намаляване на количеството на пясък до допустимото .  

 

                    ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ! Пробното водочерпене може да продължи от няколко часа до няколко денонощия до получаване на бистра вода със съдържание на механични примеси по-малко от 150 грама на тон .     

 

                      Продължителна работа на помпата с механични примеси по- големи от посочените в каталога на помпата води до бързото и износване , блокиране и запълване на сондажа  , което го прави негоден за експлоатация .

 

                    Подробно вижте : Наредба №2 от 22.03.20005 г. за проектиране,изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи      ( ДВ бр.34 от 19.04.2005 г.)

 

                 За консултации КОНТАКТИ .           

                 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!