Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да разбираме написаното на табелката и в каталога на помпата ?

              

               ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОМПЕН АГРЕГАТ / ПОМПА  И ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ / 

 

               I . НАЛЯГАНЕ / НАПОР / , ( H ) , ( m )  

              

           Дефинира се като сила действаща на единица площ . 

           1Pa=1N/m2= 0,001kPa = 1 x 10-5 bar =1,02 х 10-5 kgf / cm2 = 1,45 х 10-4 psi = 1,02 х10-4 mH2O, ( m) = 0,0075 mmHg

           1bar = 10,2 mH2O / метра воден стълб /,( m )

 

            I .1. Максимален напор / Hmax / , m  - максимален напор на помпата при нулев дебит   Q = 0 .

            Този режим е недопустим авариен режим поради лошо охлаждане на помпата и двигателя.

 

            ВНИМАНИЕ ! В  сайта с Hmax  е означен максимално допустимият напор при минимално допустим дебит /Qmin /.

 

            I . 2 . Минимален напор  / H min / , m -  напор на помпата при максимално допустим дебит / Q max /.

 

            I . 3 . Работно налягане , / bar / - максимално  допустимо налягане в корпуса на помпата.

            При повишаване на  налягането над работното  / при наличие на  входно налягане / има вероятност от челното уплътнение на помпата да протече течност . Такъв режим е възможен при входно налягане над нулата - режим на повишаване на налягането .

 

 

            II . ДЕБИТ , ( Q )

 

            Дефинира се като обем на течността преминала през съоръжението за единица време 

            1 l /s = 60 l /min = 3,6 m3 / h 

 

            II . 1. Минимален дебит / Qmin / . Това е минималния допустим дебит при който условията на охлаждане на помпата и двигателя позволяват непрекъсната работа при максимално допустимите  температури на течността и околната среда .

 

            Гранична работна точка на помпата при минимален дебит , ( Hmax , Qmin ) .

 

            II . 2 . Максимален дебит /Qmax / - максимално допустим дебит на помпата .

 

            Гранична работна точка на помпата при максимален дебит ,( Hmin , Qmax ) .

 

            При по-големи дебити възникват условия за повреди на помпата .

 

            ВНИМАНИЕ ! При начално пускане на помпата на изхода и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се монтира кран , който да ограничи дебита до максималния . 

 

            III . РАБОТНА ТОЧКА НА ПОМПАТА

 

            Запознайте се с  Определяне на работна точка на помпата .

      

       

             IV . МОЩНОСТ

        

             Дефинира се като енергия за единица време / kw /.

 

             IV . 1 . Входна механична мощност на вала на  помпата /двигателя /,  / Р2 / , kw  - дава се най-често в каталозите на помпите .

 

             IV . 2 . Входна електрическа мощност на електродвигателя на помпата  / Р1 / , kw - използва се при избор на защити и комутационна апаратура на двигателя на помпата . В каталозите на някои помпи  / JP Basic , KP Basic и др / и хидрофори се дава максималната мощност Р1max - много често не е точно указано коя от мощностите е дадена .

            

             Р2 = Р1 х ( коефициент на полезно действие)

 

             И двете мощности се дават в каталозите само на някои фирми / PENTAX ,GRUNDFOS  и др. /  

             Ако няма фирмени данни с първо приближение максималната мощност Р1max се определя за коефициент на полезно действие  0,75.   

 

 

              V . ОБЯВЕН / НОМИНАЛЕН / ТОК на двигателя / I /, А . 

 

              На обявения ток се настройват защитите на двигателя на помпата .

 

              VI . ПУСКОВ / СТАРТОВ / ТОК на двигателя  , А

 

              Максимален ток в момента на пускане и при блокиране на двигателя . От този ток се определят комутационните възможности на комутационнната апаратура / контактори , прекъсвачи , релета , електронни пресостати   и др /. Данни за този ток се дават само в някои от каталозите като кратност на пусковия ток = отношението на пусковия към обявения / номиналния / ток на двигателя .

 

               За еднофазни кондензаторни двигатели с мощности от 0,5 до 2,2 kw за случаи когато няма данни за максималния ток може да се приеме кратност на пусковия ток от 2 до 2,5  като по- големите стойности са за по-мощните двигатели на стационарни помпи .

                За потопяеми еднофазни двигатели кратността на пусковия ток е в границите от 3 до 4,5 .

 

 

              VII . ОБЯВЕНО / НОМИНАЛНО / напрежение на двигателя  / U / , V .

 

        

             Дефинира се като напрежение при което са определени обявените стойности на параметрите на двигателя при продължителен режим на работа .

 

 

              VIII . КАПАЦИТЕТ на кондензатора / С / , µF .

 

      

              За еднофазните двигатели се монтират два типа кондензатори :

             - работен кондензатор - за масово разпространените двигатели , които задвижват масово разпространените помпи.

На кондензатора има означена продължителност на работа при определено напрежение ,най-често над 400 волта .

              Избира се по максимално напрежение , работна честота , продължителност на работа при работно напрежение .

 

             - пусков кондензатор - монтира се само при помпи с голям пусков момент , най-често при помпи за отпадни води с режещ нож . Предназначен е за кратковременен режим на работа при пускане на двигателя . След развъртане се изключва от токово реле .Не може да работи в продължителен режим .

 

 

               IX . СТЕПЕН НА ЗАЩИТА  / IP.. /

 

 

              Дефинира условията на околната среда от  които е защитен двигателя :

              - влагоустойчивост

              - взривозащитеност

              - защита от капеща вода 

              - наличие на прах и др.

 

 

              X . РЕЖИМ НА РАБОТА   / S .../ 

 

 

              Определя режима на натоварване на съоръжението . За масово разпространените  помпени агрегати е ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН  режим S 1 , при които помпения агрегат може да работи непрекъснато при обявените параметри .

 

 

              ВНИМАНИЕ ! В бита има  уреди / помпи , компресори , миксери , електрожени  и др / , които са предназначени да работят в други режими :

 

            - КРАТКОВРЕМЕНЕН режим , който е обявен в каталозите  с продължителност на работа  / min /  и продължителен период на покой през който двигателят се охлажда до температурата на околната среда .

 

             - ПОВТОРНОКРАТКОВРЕМЕНЕН  режим  , който се определя в % от времето  на работа спрямо общото време на цикъл от работа и покой .

 

 

              ВНИМАНИЕ ! Продължителната работа на съоръжения предназначени за работа в КРАТКОВРЕМЕНЕН  и ПОВТОРНОКРАТКОВРЕМЕНЕН  режими води до прегряване и изгаряне на двигателя при което не се признават ГАРАНЦИИ !

 

              За консултации  КОНТАКТИ .

 

        

        

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!