Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Водоснабдяване от сондаж за битови цели

       Масовото заселване на вилни зони и крайградски села с лошо или липсващо централно водоснабдяване от ВИК води до масово изграждане на собствени водоизточници .Най-често се изграждат сондажни кладенци с много различни дълбочини и дебити.

        Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

1. трите имена на собственика на имота;
2. данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
3. дълбочина на кладенеца;
4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
5. начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;
6. цел, за която се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

         Най - често използваните схеми на водоснабдяване са :

 

          А / При сондажи с достатъчен дебит и дълбочини до 60 метра 

           Как да направя хидрофор с директно захранване от сондажа 

 

          Б/ При сондажи с малък дебит недостатъчен за директно захранване от сондажа и дълбочини до 60 метра 

           Водоснабдяване от сондаж с малък дебит

 

           В/ при сондажи с гранично малък дебит и дълбочини до 90 метра

           При тези сондажи се препоръчва сондажната помпа да пълни директно междинен резервоар от който да се захранва хидрофорна уредба захранваща обекта.Вижте Експлоатация на сондажи с гранично малък дебит .

 

           Г/ Двустранно пълнене на междинен резервоар от сондаж и централен водопровод 

           Препоръчва се при обекти с наличие на централно водоснабдяване с режим на водата.

           Хидрофорна уредба от междинен резервоар пълнен от сондаж и магистрален тръбопровод

           При тази схема е възможно да се осигури приоритет на захранване от сондажа или от водопровода.

 

            Нормативни документи :

             НАРЕДБА № 9 ОТ 29 ЮЛИ 2003 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ДОБИВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ЧРЕЗ СОНДИРАНЕ

В сила от 06.09.2004 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.79 от 5 Септември 2003г.

 

             НАРЕДБА № 22 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "СОНДЬОР" В сила от 06.11.2018 г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г.

 

              НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г., бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., доп., бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 31.10.2014 г., изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.

 

              НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.

               За справка  за населените места в областите Бургас , Варна , Добрич , Шумен и Търговище . Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район гр . Варна ул . Александър Дякович № 33 . За допълнителна информация тел. 052 63 14 47.  

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2024 AquaPump.net. All rights reserved!