Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Електробезопасност

   

    Общите правила по електробезопасност са според :

 

            А . Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии от 9 юни 2004 г., ДВ бр . 90 и 91 от 2004 г .;

            Б . Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V - В сила от 01.06.2005 г.

            В . Наредба №1 от 27 май 2010 г. за проектиране , изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради , ДВ бр.46 от 2010 г.

 

             I . Изисквания към изграждането на електрозахранването

             Хидрофорите  и помпите често се монтират в специални допълнително построени помещения .

             Електрозахранването на тези помещения не е предвидено в проекта и изпълнението на сградната електроинсталация и може да бъде изпълнено в два варианта :

 

             А) от стара сграда , в която няма монтиран защитен прекъсвач ( ЗП ) ( дефектнотокова защита ) .

             -  при трифазно електрозахранване от главното или етажно табло се монтира четирижилен кабел ( СВТ ) с напречно сечение оразмерено по допустимо нагряване и допустим спад на напрежение ; 

 

             ВНИМАНИЕ !!! При електрозахранване на хидрофори  отдалечени от сградата и потопяеми помпи напречното сечение на кабела задължително се проверява по допустим спад на напрежение ( не по-голям от 3% Un ) . 

 

            При възможност в главното ( етажно ) табло се монтира автоматичен прекъсвач с номинален ток по-голям от сумарния ток на всички възможни консуматори в помещението на хидрофора . Автоматичният прекъсвач трябва да изключва захранването при евентуални повреди в захранваните съоръжения като бъде изпълнено условието 8 Iн< Ік ( ток на късо съединение ) .  Импедансът на контура “фаза – защитен проводник” трябва да бъде проверяван периодично за гарантиране изпълнението на горното условие .

        Измерването се извършва от лицензиран орган за контрол от тип “С”.
      

         В помещението на хидрофорната уредба ( помпата ) се монтира електрическо табло , входния нулев проводник  на което да бъде допълнително заземен /  повторен заземител / към арматурата на пода или друг естествен заземител и свързан към "КЛЕМА ЗЕМЯ" като съпротивлението на допълнителното заземяване не може да превишава 30 ома .

 

         ВНИМАНИЕ!!!  Основната мярка за електробезопасност е свързване корпусите на всички помпи и други електросъоръжения в помещението към защитния нулев проводник , свързан към заземителната клема " КЛЕМА ЗЕМЯ"в таблото . Напречното сечение на заземителните проводници до помпите е не по-малко от напречното сечение на нулевия проводник .

         Допълнителна мярка за електробезопасност е използването на защитен прекъсвач ( ЗП ) ( дефектнотокова защита ) .

 

         ВНИМАНИЕ !!! За всеки извод , които завършва с контакт към който могат да бъдат свързване преносни електроуреди е задължително използване на защитен прекъсвач с номинален остатъчен ток 30 mA .

         За изводите , които са твърдо свързани с таблото се допуска използване на общ защитен прекъсвач , който не трябва да сработва в нормален режим на работа . Ако няма фирмени данни за утечния ток на съоръженията в хидрофорното помещение за нормален утечен ток Іу се приема сумата от 0,4 mA на 1 А натоварване плюс 0,01 mА на 1 метър дължина на фазовия проводник .  Номиналният ток на защитния прекъсвач трябва да е по-голям от 3Іу . Входът на защитния прекъсвач се свързва към трите фазови проводника  и "КЛЕМА ЗЕМЯ", а на изхода на защитния прекъсвач се свързват фазовите проводници и работната "НУЛА" , която се извежда на отделен клеморед "РАБОТНА НУЛА" . Примерна схема вижте в "Трифазна схема за свързвана на хидрофорна уредба към сграда без защитен прекъсвач ".  

         - при еднофазно електрозахранване от главното ( етажно ) табло се монтира двужилен кабел с напречно сечение оразмерено по допустимо нагряване и допустим спад на напрежение. При възможност в главното ( етажно ) табло се монтира отделен автоматичен прекъсвач на фазовия проводник .

         В таблото на хидрофора се монтира главен автоматичен прекъсвач , избран по номиналния ток на всички съоръжения в помещението .

         Проверката на импеданса на защитния контур “фаза-защитен проводник” – както е указано за трифазно захранване по-горе .

         Основната мярка за електробезопасност е свързване корпусите на всички помпи и други електросъоръжения в помещението към защитния нулев проводник , свързан към заземителната клема " КЛЕМА ЗЕМЯ" в таблото . Напречното сечение на заземителните проводници до помпите е не по-малко от напречното сечение на нулевия проводник .

         За всички съоръжения , които имат твърда връзка с таблото се монтира общ защитен прекъсвач / ЗП /, а всеки клон се защитава с автоматичен прекъсвач или моторен прекъсвач . На всеки клон , който завършва с контакт се монтира отделен защитен прекъсвач    / ЗП / с номинален ток 30 mA и автоматичен или моторен прекъсвач с номинален ток ,  равен на номиналния ток на предполагаемия консуматор .

         Входът на защитния прекъсвач  / ЗП / се свързва към фазовия проводник и "КЛЕМА ЗЕМЯ", а изходния нулев проводник към клема "РАБОТНА НУЛА". Изходния фазов проводник се свързва към клема "Работна фаза". Примерна схема е показана на "Еднофазна схема на свързване на хидрофорна уредба към сграда без защитен прекъсвач".

         ВНИМАНИЕ! При липса на защитен прекъсвач / ЗП / се допуска използване на табла за управление при които всички съоръжения до които има възможен достъп са захранени с безопасно ниско напрежение , най-често 24 волта / механични  пресостати , електрически нивоизключватели , датчици за ниво и др. /.

 

         Б)  При електрозахранване от нова сграда в таблото на която има защитен прекъсвач на общата инсталация или на клона , от който се взема електрозахранването на  помещението за монтиране на хидрофора .

          - при трифазно електрозахранване се използва петжилен кабел ;

          - при еднофазно захранване се използва трижилен кабел .

          Всички консуматори , които са твърдо свързани в таблото на хидрофора се защитават от защитния прекъсвач / ЗП / на клона , от който се взема електрозахранването ( в сградата ) . Номиналният ток на този прекъсвач се избира така , че защитният прекъсвач / ЗП / да не задейства при нормална експлоатация . При необходимост съществуващият защитен прекъсвач / ЗП / се подменя с нов с по-голям остатъчен  ток .

           На всеки клон завършващ с контакт се монтира отделен защитен прекъсвач с номинален остатъчен ток 30 mA и автоматичен или моторен прекъсвач . Допуска се монтиране на защитен прекъсвач / ЗП / с вграден автоматичен прекъсвач .

           II . Монтаж и експлоатация на електрическата част на хидрофорни системи

           Извършва се от квалифициран персонал като се спазват изискванията посочени т . Б , Раздел VII .

 

            III . Експлоатация на хидрофорната система от собственика  - не се препоръчва 

            Извършва се на СОБСТВЕН РИСК  от собственика  като за намаляване на риска  се препоръчва :           

             III.1.Влизането в машинни помещения вкопани под земята да се извършва само след проветряване  над 1 час и проверка за наличие на достатъчно кислород - запалена кибритена клечка да гори спокойно . Ако угасва да се извърши принудително проветряване с прахосмукачка като се изпомпи въздуха от долната част на помещението .Задължително да има присъствие на втори човек ,който да не влиза вътре в помещението докато трае проверката за наличие на кислород.

            III.2.Задължително собственикът да се запознае с изискванията в Правилника по т . Б.

            III.3.Влизането в помещението да става в присъствието на двама души , единия от които е извън помещението.

            III.4. И двамата да са обути в здрави гумени обувки

            III.5. Наблюдаването на  наличните измервателни уреди при работеща хидрофорна система да става без непосредствен допир до водопроводните  и електрически части  на хидрофорната система .

           III.6. Преди допир до водопроводните и електрически части на хидрофорната система ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да се изключи електрозахранването :

           - чрез изключване на автоматичния или моторен прекъсвач

           -  проверка за отсъствие на напрежение след изключването с най- малко два измервителни уреда - указател за напрежение до 500 V  и пробна лампа свързана към съответния фазов и нулевия проводник и между фазовия и заземителния проводник при еднофазно захранване .

           - чрез видимо разединяване на електрическата верига чрез изваждане на щепсела от контакта , ако има такава възможност

           След изключване на електрозахранването може да се извършат манипулации по крановете и другата водопроводна и електрическа арматура.

 

            III.7.Проверка на налягането на въздуха в разширителния съд според   Монтаж , експлоатация и ремонт на хидрофори с мембрана

            ВНИМАНИЕ ! Проверка на налягането на въздуха в разширителния съд / хидрофора / се извършва след изключване на електрозахранването и намаляване на налягането в системата след изключване на всички останали водоизточници / изключване на всички останали хидрофори и помпи и затваряне на крана от водомера  / .

           ЗАДЪЛЖИТЕЛНО след това се извършва отваряне на най-близкостоящия кран и се изчаква да изтече водата от водопроводната система след което се допуска измерване на налягането на въздуха и донапомпване , ако е необходимо .

           За допълнителна информация - КОНТАКТИ .

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!