Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Как да избера СОНДАЖНИК за битов СОНДАЖ ?

       

         I . Извадки от  Закон за водите :

 

             чл.43 ал 2.Физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води.

              чл.44.(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната басейнова дирекция.

            (5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Собственикът или ползвателят на имота, където е изграден кладенец при условията на ал. 4, е длъжен в тримесечен срок от изграждането му да го обяви в съответната басейнова дирекция за нанасянето му в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5.

            

        ІI . Кога сондажният кладенец е за предпочитане пред класическия шахтов кладенец ?

 

       Характерна особеност на сондажните кладенци е малкият водосборен обем на кладенеца , по който показател отстъпват на шахтовите кладенци .

 

       Предимствата на сондажните кладенци се проявяват при :

 

       а / изработване на кладенци при преминаване на твърди  скали ;

       б / големи дълбочини на водоносния слой или преминаване през няколко водоносни слоя на различна дълбочина;

       в / значителни  предполагаеми дебити на водоносния слой .

       При дебити над 1m3/ h е възможно директно водоснабдяване на еднофамилни къщи и вили от сондажния кладенец .

       При дебити под 1m3/ h за еднофамилни къщи и вили се налага използване на междинен резервоар с обем не по-малък от денонощната консумация на вода или нощния дебит на сондажния кладенец .

       При дебити на сондажа под 300 литра на час непрекъснато водочерпене е възможно само с помпи с много малък дебит - например помпи задвижвани директно от вятърни  бутални системи или самозасмукващи помпи с изнесен ежектор . При използване на потопяеми помпи SQ 1 се препоръчва монтиране на "Нивореле" и сигнален кабел с монтирани електроди за определяне на "ДОЛНО НИВО" и "ГОРНО НИВО" за периодично включване на помпата с дебит по-голям от минималния за електронните защити "НУЛЕВ ДЕБИТ" .

 

        IІІ . Как да изберем  СОНДАЖНИК   за БИТОВИ СОНДАЖИ и какви изисквания да имаме към него?

 

        Под  БИТОВИ СОНДАЖИ  се разбират сондажи на физически лица  за водовземане до 10 куб. метра вода на денонощие.

 

       От правилното построяване на сондажния кладенец зависи продължителността на експлоатацията му и правилния монтаж на потопяемата помпа .

       Най-важните критерии по които се извършва изборът на СОНДАЖНИК са :

       а / Технологични възможности и опит в изграждането на сондажни кладенци - проверете отзивите за изградени от  сондьора сондажи от собственици на сондажи в експлоатация  и фирми , които са монтирали потопяемите помпи .      

       б / Вид на предлаганите тръби за сондажа       

       - препоръчват се  пластмасови тръби за сондажи с резбови връзки  и специално нарязани тръби за филтърната част с клас на якост според таблиците по долу

        -  Монтиране на заварени или с резбови връзки стоманени тръби с достатъчна механична якост според дълбочината на сондажа       

         - За сондажи до 20 метра се допуска използване на дебелостенни канализационни тръби Ф110 за повърхностно натоварване SN8 , залепени една за друга и допълнително фиксирани със самонарязващи винтове с дължина до 8 мм .       

       -  не се допуска използване на тънкостенни пластмасови тръби поради опасност от пробиване на тръбите и запушване на сондажния кладенец - при продължителна експлоатация на потопяемата помпа  поради зъвъртването и при всеки пуск и стоп се наблюдава износване на тръбите и пробиването им , след което в сондажа навлиза пясък и баластра , които блокират помпата и тя не може да бъде извадена - сондажът се унищожава .

       - недопустимо е използване на тънки гофрирани перфорирани пластмасови тръби .

 

        ВНИМАНИЕ ! Желателно е вътрешният диаметър на тръбите да бъде над 110 мм за да могат да се монтират 4" потопяеми помпи , които са най-масово разпространени при битово водоснабдяване .

 

        ВНИМАНИЕ! Ширината на прорезите на филтърната част на  нестандартните тръби  да бъде от 1мм  до 2 мм като прорезите са радиални и обхващат 4 сектора по   60 по диаметъра на тръбата  през 15 мм за да се запази механическата якост на нарязания участък .Нарязаните участъци с дължина от 40 до 60 см да се редуват с ненарязани с дължина 10 до 15 см .

                                  

 

       ВНИМАНИЕ !  Не се допуска изработване на надлъжни прорези поради намаляване на якостта на натиск на нарязания участък и опасност от смачкване и скъсване , затлачване на сондажа и заклинване на помпата.

 

        ВНИМАНИЕ ! Желателно  е тръбите в долната част да бъдат запушени за да не се допусне пропадане и заклинване на помпата при непълно затръбяване на сондажния отвор и  при получаване на "хралупа " под края на тръбата .

 

        ВНИМАНИЕ ! При сондажи с няколко водоносни  хоризонта  е желателно филтърната част на сондажната тръба да бъде разположена само  под нивото на най-дълбокия водоносен хоризонт  за да се избегне попадане на пясък в зоната на водочерпене от по-горните водоносни хоризонти .

 

        в / Вид на предлагания материал за филтър на сондажа , който се насипва между тръбата и пробития отвор

        Препоръчва се пресята и промита речна баластра - диаметърът на отворите на ситото да бъде по-голям от ширината на прорезите на тръбата .Частиците на баластрата да не могат да преминават през прорязаните отвори на тръбата  . По-голямата разлика между диаметъра на отвора на сондажа и диаметъра на тръбата позволява насипването на по-голямо количество баластра и получаването на по-добър филтър в зоната на водочерпенето .

        Допуска се насипване на пресята и промита мозайка от твърди породи.

        Забранява се насипване на натрошена мозайка от меки породи и такива , които се разтварят непрекъснато . 

 

        ВНИМАНИЕ ! При възможност прорязаната филтърна част на тръбата да бъде на повече от 1 метър под  нивото на монтиране на помпата  или на повече от 2 метра под статичното ниво на водата за да не се допуска попадане на пясък в зоната на водочерпене .

       

        г /  Промиване на сондажа с еарлифт до пълно избистряне на водата - намаляване на количеството пясък под 150 грама на 1 куб. метър .

        Желателно е при промиването с еарлифт да се засече дебита в края на промиването и да се запише в протокола.

 

        д / Извършване на  пробно водочерпене и доказване на дебита на сондажа с помпа на СОДАЖНИКА .    

   

        ВНИМАНИЕ ! Продължителността на  промиването на сондажа и доказването на предполагаемия дебит  трябва да продължи до получаване на чиста вода със съдържание на пясък до 150 gr / m3 , след което може да се монтира помпа за чиста вода .

         Вижте  СОНДАЖНИ ПОМПИ - пускане и пробно водочерпене при битови сондажи 

 

         е / Издаване на ПРОТОКОЛ  ЗА СОНДАЖА , който да съдържа :

 

         - вътрешен диаметър на сондажната тръба ......мм ;

         - материал на сондажната тръба  и дебелина на стената ;        

         - обща дълбочина на затръбената част  на сондажа .......метра ; запушена ли е тръбата отдолу ?

         - дължина на нарязаните / филтърни / части на тръбата и разположението им по дълбочина ;

          - размери и разположение на прорезите на филтърната част ;

        - извършено е промиване на сондажа с еарлифт с дебит .......куб.метра на час ;

        - извършено е пробно водочерпене с помпа на сондьора с дебит .....куб.метра на час ;

        - статично  ниво на водата в сондажа ....... метра  / разстояние от повърхността на терена до повърхността на водата / ;

        - динамично ниво на водата в сондажа ........метра при пробно водочерпене с дебит .....куб.метра на час . 

 

         ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да се впише препоръчителна дълбочина на монтиране на помпата  и препоръчан дебит на помпата .   

    

         ІV . Изисквания към  помещението за монтаж на потопяема помпа и хидрофорна уредба .

 

        При изграждането  на помещението за монтаж на хидрофорна уредба да се спазят изискванията дадени в  "Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори ".

         Допълнителните изисквания към помещението са :

         IV . 1 . Сондажната тръба  да се замонолити в бетоновия под :

          а / на стоманена тръба да се заварят фусове от бетонно желязо с дебелина над ф12 мм 4 бр. на 90 градуса

          б / на пластмасова тръба да се изработят 2 реда напречни канали с дълбочина от 2 мм до 3 мм на 60 градуса симетрично шахматно на два реда на разстояние 50 мм един от друг в които да навлезе бетона . Не се допуска пробиване на тръбата при изработване на каналите .

          IV . 2 . Стените на помещението да се изработят така , че сондажната тръба да се разположи в ъгъл противоположен на стената през която излиза изходната водопроводна тръба на разстояние от 50 мм до 100 мм от двете стени .

          IV . 3 . Люкът на помещението да се разположи непосредствено над ъгъла в който е разположена сондажната тръба за да бъде лесно монтирането на сондажната помпа . При невъзможност се допуска в покривната плоча по оста на сондажната тръба да се монтира отдушник от  тръба с диаметър по-голям от диаметъра на сондажната тръба- отдушникът да стърчи над терена на 100 мм и  да се затваря с метална капа , която да се заключва .

          IV . 4 . За окачване на водопроводната тръба , кабелите и въжето за окачване на помпата в стената по осите на сондажната тръба в двете стени на разстояние минимум 500 мм от покривната плоча да се набият скоби от бетонно желязо с диаметър над Ф12 мм , които да не стърчат над светлия отвор на сондажната тръба .

        На фиг .1 и фиг .2 са показани скици на помещение за монтиране на сондажна помпа

         При дебит над 1m3 / h може да се използва директно захранване на вилата с хидрофорна уредба и потопяема помпа като скици на помещенията са дадени в "Машинно над сондаж" , "Машинно до сондаж" и "Минишахта за монтиране на сондажна помпа с електронен пресостат " .

         При малък дебит и необходимост от допълнителен резервоар може да се използва скицата на "Машинно за хидрофорна уредба с пластмасов резервоар". 

 

          Запознайте се и с " Избор на потопяема водна помпа за чиста вода " и "Монтаж на сондажни водни помпи за чиста вода " .

           ВНИМАНИЕ !

            Желателен е личен контрол или контрол от доверено лице при извършване на промиването на сондажа с еарлифт и определяне на дебита на сондажа при промиването  и при измерване на дълбочината на сондажа и височината на водния стълб в статично положение.

             При пробното водочерпене да се спазят препоръките от СОНДАЖНИ ПОМПИ - пускане и пробно водочерпене при битови сондажи.

 

           Подробно вижте : Наредба №2 от 22.03.20005 г. за проектиране,изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи      ( ДВ бр.34 от 19.04.2005 г.)

 

               За нормативни документи по разрешителни  и регистрация на сондажи  и кладенци търсете  :

 

            За населените места в областите София-град , Враца , Плевен , Монтана , Видин , Русе , Ловеч , Габрово , Велико Търново , Разград и Силистра и в общини Самоков , Ботевград , Етрополе , Елин Пелин , Горна Малина , Костинброд , Божурище , Своге, Драгоман , Годеч , Правец , Сливница , Трън , Антоново , Попово и Омуртаг , и селата Пайдушко , Божурка , Горна Кабда , Александрово , Цветница и Братово от община Търговище. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавския район гр . Плевен ул . Васил Левски № 1, ет .16, ПК 1237 . За допълнителна информация тел. 064 88 51 14 .

            За населените места в областите Благоевград , Кюстендил и Перник . Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорския район гр . Благоевград ул . Митрополит Борис № 18 , ПК 441 . За допълнителна информация тел. 073 88947102 . 

              За населените места в областите Пазарджик , Пловдив , Стара Загора , Хасково , Ямбол , Сливен , Кърджали и Смолян и в общини Ихтиман , Костенец , Долна баня , Мирково , Челопеч , Чавдар , Златица , Пирдоп , Копривщица и Антон. Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорския район гр . Пловдив ул . Булаир № 26 . За допълнителна информация тел. 032 62 22 71 .

                За населените места в областите Бургас , Варна , Добрич , Шумен и Търговище . Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район гр . Варна ул . Александър Дякович № 33 . За допълнителна информация тел. 052 63 14 47.  

 

         За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ .       

         

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2024 AquaPump.net. All rights reserved!