Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Сондажи - изисквания

       

         I . Извадки от  Закон за водите :

 

             чл.43 ал 2.Физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води.

              чл.44.(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната басейнова дирекция.

            (5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Собственикът или ползвателят на имота, където е изграден кладенец при условията на ал. 4, е длъжен в тримесечен срок от изграждането му да го обяви в съответната басейнова дирекция за нанасянето му в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5.

            (6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Когато имотът попада в границите на санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения за минерални води, както и в райони с ликвидиран геотехнологичен добив на уран, се изисква разрешително за хидрогеоложко проучване, за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и за водовземане по реда на този закон.    

   

        ІI . Кога сондажният кладенец е за предпочитане пред класическия шахтов кладенец ?

 

       Характерна особеност на сондажните кладенци е малкият водосборен обем на кладенеца , по който показател отстъпват на шахтовите кладенци .

 

       Предимствата на сондажните кладенци се проявяват при :

 

       а / изработване на кладенци при преминаване на твърди  скали ;

       б / големи дълбочини на водоносния слой или преминаване през няколко водоносни слоя на различна дълбочина;

       в / значителни  предполагаеми дебити на водоносния слой .

       При дебити над 1m3/ h е възможно директно водоснабдяване на еднофамилни къщи и вили от сондажния кладенец .

       При дебити под 1m3/ h за еднофамилни къщи и вили се налага използване на междинен резервоар с обем не по-малък от денонощната консумация на вода или нощния дебит на сондажния кладенец .

       При дебити на сондажа под 300 литра на час непрекъснато водочерпене е възможно само с помпи с много малък дебит - например помпи задвижвани директно от вятърни  бутални системи или самозасмукващи помпи с изнесен ежектор . При използване на потопяеми помпи SQ 1 се препоръчва монтиране на "Нивореле" и сигнален кабел с монтирани електроди за определяне на "ДОЛНО НИВО" и "ГОРНО НИВО" за периодично включване на помпата с дебит по-голям от минималния за електронните защити "НУЛЕВ ДЕБИТ" .

 

        IІІ . Как да изберем сондажна фирма за БИТОВИ СОНДАЖИ и какви изисквания да имаме към нея?

 

       От правилното построяване на сондажния кладенец зависи продължителността на експлоатацията му и правилния монтаж на потопяемата помпа .

       Най-важните критерии по които се извършва изборът на сондажна фирма са :

       а / Технологични възможности и опит в изграждането на сондажни кладенци - проверете отзивите за изградени от фирмата сондажи от собственици на сондажи в експлоатация  и фирми , които са монтирали потопяемите помпи .      

       б / Вид на предлаганите тръби за сондажа       

       - препоръчват се  пластмасови тръби за сондажи с резбови връзки  и специално нарязани тръби за филтърната част с клас на якост според таблиците по долу

        -  Монтиране на заварени или с резбови връзки стоманени тръби с достатъчна механична якост според дълбочината на сондажа       

         - За сондажи до 20 метра се допуска използване на дебелостенни канализационни тръби Ф110 за повърхностно натоварване SN8 , залепени една за друга и допълнително фиксирани със самонарязващи винтове с дължина до 8 мм .       

       -  не се допуска използване на тънкостенни пластмасови тръби поради опасност от пробиване на тръбите и запушване на сондажния кладенец - при продължителна експлоатация на потопяемата помпа  поради зъвъртването и при всеки пуск и стоп се наблюдава износване на тръбите и пробиването им , след което в сондажа навлиза пясък и баластра , които блокират помпата и тя не може да бъде извадена - сондажът се унищожава .

       - недопустимо е използване на тънки гофрирани перфорирани пластмасови тръби .

 

        ВНИМАНИЕ ! Желателно е вътрешният диаметър на тръбите да бъде над 110 мм за да могат да се монтират 4" потопяеми помпи , които са най-масово разпространени при битово водоснабдяване .

 

        ВНИМАНИЕ! Ширината на прорезите на филтърната част на  нестандартните тръби  да бъде от 1мм  до 2 мм като прорезите са радиални и обхващат 4 сектора по   60 по диаметъра на тръбата  през 15 мм за да се запази механическата якост на нарязания участък .Нарязаните участъци с дължина от 40 до 60 см да се редуват с ненарязани с дължина 10 до 15 см .

                                  

 

       ВНИМАНИЕ !  Не се допуска изработване на надлъжни прорези поради намаляване на якостта на натиск на нарязания участък и опасност от смачкване и скъсване , затлачване на сондажа и заклинване на помпата.

 

        ВНИМАНИЕ ! Желателно  е тръбите в долната част да бъдат запушени за да не се допусне пропадане и заклинване на помпата при непълно затръбяване на сондажния отвор и  при получаване на "хралупа " под края на тръбата .

 

        ВНИМАНИЕ ! При сондажи с няколко водоносни слоя е желателно филтърната част на сондажната тръба да бъде разположена само  под нивото на най-дълбокия водоносен слой  за да се избегне попадане на пясък в зоната на водочерпене от по-горните водоносни слоеве.

 

        в / Вид на предлагания материал за филтър на сондажа , който се насипва между тръбата и пробития отвор

        Препоръчва се пресята и промита речна баластра - диаметърът на отворите на ситото да бъде по-голям от ширината на прорезите на тръбата .Частиците на баластрата да не могат да преминават през прорязаните отвори на тръбата  . По-голямата разлика между диаметъра на отвора на сондажа и диаметъра на тръбата позволява насипването на по-голямо количество баластра и получаването на по-добър филтър в зоната на водочерпенето .

        Допуска се насипване на пресята и промита мозайка от твърди породи.

        Забранява се насипване на натрошена мозайка от меки породи и такива , които се разтварят непрекъснато . 

 

        ВНИМАНИЕ ! При възможност прорязаната филтърна част на тръбата да бъде на повече от 1 метър под  нивото на монтиране на помпата  или на повече от 2 метра под статичното ниво на водата за да не се допуска попадане на пясък в зоната на водочерпене .

       

        г /  Промиване на сондажа с еарлифт до пълно избистряне на водата - намаляване на количеството пясък под 150 грама на 1 куб. метър .

 

        д / Извършване на  пробно водочерпене и доказване на дебита на сондажа с помпа на сондьора.    

   

        ВНИМАНИЕ ! Продължителността на  промиването на сондажа и доказването на предполагаемия дебит  трябва да продължи до получаване на чиста вода със съдържание на пясък до 150 gr / m3 , след което може да се монтира помпа за чиста вода .

 

         е / Издаване на ПРОТОКОЛ  ЗА СОНДАЖА , който да съдържа :

 

         - вътрешен диаметър на сондажната тръба ......мм ;

         - материал на сондажната тръба  и дебелина на стената ;        

         - обща дълбочина на затръбената част  на сондажа .......метра ; запушена ли е тръбата отдолу ?

         - дължина на нарязаните / филтърни / части на тръбата и разположението им по дълбочина ;

          - размери и разположение на прорезите на филтърната част ;

        - извършено е промиване на сондажа с еарлифт с дебит .......куб.метра на час ;

        - извършено е пробно водочерпене с помпа на сондьора с дебит .....куб.метра на час ;

        - статично  ниво на водата в сондажа ....... метра  / разстояние от повърхността на терена до повърхността на водата / ;

        - динамично ниво на водата в сондажа ........метра при пробно водочерпене с дебит .....куб.метра на час . 

 

         ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да се впише препоръчителна дълбочина на монтиране на помпата  и препоръчан дебит на помпата .   

    

         ІV . Изисквания към  помещението за монтаж на потопяема помпа и хидрофорна уредба .

 

        При изграждането  на помещението за монтаж на хидрофорна уредба да се спазят изискванията дадени в  "Изисквания към помещенията за монтаж на хидрофори ".

         Допълнителните изисквания към помещението са :

         IV . 1 . Сондажната тръба  да се замонолити в бетоновия под :

          а / на стоманена тръба да се заварят фусове от бетонно желязо с дебелина над ф12 мм 4 бр. на 90 градуса

          б / на пластмасова тръба да се изработят 2 реда напречни канали с дълбочина от 2 мм до 3 мм на 60 градуса симетрично шахматно на два реда на разстояние 50 мм един от друг в които да навлезе бетона . Не се допуска пробиване на тръбата при изработване на каналите .

          IV . 2 . Стените на помещението да се изработят така , че сондажната тръба да се разположи в ъгъл противоположен на стената през която излиза изходната водопроводна тръба на разстояние от 50 мм до 100 мм от двете стени .

          IV . 3 . Люкът на помещението да се разположи непосредствено над ъгъла в който е разположена сондажната тръба за да бъде лесно монтирането на сондажната помпа . При невъзможност се допуска в покривната плоча по оста на сондажната тръба да се монтира отдушник от  тръба с диаметър по-голям от диаметъра на сондажната тръба- отдушникът да стърчи над терена на 100 мм и  да се затваря с метална капа , която да се заключва .

          IV . 4 . За окачване на водопроводната тръба , кабелите и въжето за окачване на помпата в стената по осите на сондажната тръба в двете стени на разстояние минимум 500 мм от покривната плоча да се набият скоби от бетонно желязо с диаметър над Ф12 мм , които да не стърчат над светлия отвор на сондажната тръба .

        На фиг .1 и фиг .2 са показани скици на помещение за монтиране на сондажна помпа

         При дебит над 1m3 / h може да се използва директно захранване на вилата с хидрофорна уредба и потопяема помпа като скици на помещенията са дадени в "Машинно над сондаж" , "Машинно до сондаж" и "Минишахта за монтиране на сондажна помпа с електронен пресостат " .

         При малък дебит и необходимост от допълнителен резервоар може да се използва скицата на "Машинно за хидрофорна уредба с пластмасов резервоар". 

 

          Запознайте се и с " Избор на потопяема водна помпа за чиста вода " и "Монтаж на сондажни водни помпи за чиста вода " .

           ВНИМАНИЕ !

            Желателен е личен контрол или контрол от доверено лице при извършване на промиването на сондажа с еарлифт и определяне на дебита на сондажа при промиването  и при измерване надълбочината на сондажа и видсочината на водния стълб в статично положение.

             При пробното водочерпене да се спазят препоръките от СОНДАЖНИ ПОМПИ - пускане и пробно водочерпене при битови сондажи.

 

           Подробно вижте : Наредба №2 от 22.03.20005 г. за проектиране,изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи      ( ДВ бр.34 от 19.04.2005 г.)

 

               За нормативни документи по разрешителни  и регистрация на сондажи  и кладенци търсете  :

 

            За населените места в областите София-град , Враца , Плевен , Монтана , Видин , Русе , Ловеч , Габрово , Велико Търново , Разград и Силистра и в общини Самоков , Ботевград , Етрополе , Елин Пелин , Горна Малина , Костинброд , Божурище , Своге, Драгоман , Годеч , Правец , Сливница , Трън , Антоново , Попово и Омуртаг , и селата Пайдушко , Божурка , Горна Кабда , Александрово , Цветница и Братово от община Търговище. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавския район гр . Плевен ул . Васил Левски № 1, ет .16, ПК 1237 . За допълнителна информация тел. 064 88 51 14 .

            За населените места в областите Благоевград , Кюстендил и Перник . Басейнова дирекция за управление на водите в Западнобеломорския район гр . Благоевград ул . Митрополит Борис № 18 , ПК 441 . За допълнителна информация тел. 073 88947102 . 

              За населените места в областите Пазарджик , Пловдив , Стара Загора , Хасково , Ямбол , Сливен , Кърджали и Смолян и в общини Ихтиман , Костенец , Долна баня , Мирково , Челопеч , Чавдар , Златица , Пирдоп , Копривщица и Антон. Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорския район гр . Пловдив ул . Булаир № 26 . За допълнителна информация тел. 032 62 22 71 .

                За населените места в областите Бургас , Варна , Добрич , Шумен и Търговище . Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския район гр . Варна ул . Александър Дякович № 33 . За допълнителна информация тел. 052 63 14 47.  

 

         За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ .       

         

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!