Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Електронни пресостати

       
          Електронните пресостати се състоят от  Изключвател "НУЛЕВ ДЕБИТ " или  Изключвател по налягане   и Включвател по налягане монтирани в един корпус .

 

        

              най- масов                      надежден                  ние - препоръчваме                 най-много функции

                                                   

 

          Изключвателите  "НУЛЕВ ДЕБИТ " на електронните пресостати изключват при дебит по-малък от 60 l/min до 140 l/min , означен като "НУЛЕВ ДЕБИТ ". Конструктивно са два типа :

 

          а /  клапанен тип , при който във възвратния клапан на електронния пресостат има монтиран магнит , който задейства магнитноуправляем контакт или датчик на Хол .    

           Изключватели клапанен тип са монтирани в болшинството от представените пресостати .

 

          б / пропелерен тип

          Изключватели пропелерен тип са  монтирани в някои помпи   и в електронния пресостат на фирма Гардена .

          Изключвателите " НУЛЕВ ДЕБИТ " при част от електронните пресостати са с основна функция , а при други са с дублираща защитна функция .

 

          Изключвателите по налягане   изключват при налягане на изключване Ризкл , което може да се настройва   / PM 2  и BRIO TOP /.

 

          Включвателите по налягане включват при намаляване на налягането Р от по-висока стойност до налягане на включване Рвкл , което може да е фабрично настроено или да се настройва . 

           

             Електронните пресостати се изключват с определено времезакъснение на изключване след задействане на изключвателите . При повечето пресостати това времезакъснение е фиксирано фабрично в границите от 8 до 40 секунди и не може да се настройва . При пресостати  / BRIO TOP / времезакъснението на изключване може да се регулира .

 

               Електронните пресостати ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се монтират  във водопроводната схема след помпата преди първото водопроводно отклонение .

 

                Електронните пресостати да се включват в електрическата схема след контактите на всички блокировки , защити и механичен пресостат и да комутират директно двигателя или бобината на контактор .

 

               Включвателите и изключвателите по налягане са монтирани към мембранен  разширителен съд  с много малък обем , вграден в корпуса на електронния пресостат . В моделите EASYPRO  и BRIO TANK има монтирани разширителни съдове с повишен обем , което гарантира намаляване на броя на включванията при наличие на теч с дебит по-малък от  " НУЛЕВ ДЕБИТ " .

 

              ВНИМАНИЕ ! При наличие на течове във водопроводната система / най- често от тоалетни казанчета и вентили , филтърни и нагревателни системи с възможен дебит по- мълък от " НУЛЕВ ДЕБИТ" / се наблюдава често включване и изключване на помпата , което намалява живота  на електронния пресостат , води до разбиване на главината на пропелера  и  до прегряване на електродвигателя на помпата . В тези случаи след  електронния пресостат   се ПРЕПОРЪЧВА да се монтира  разширителен съд от 8  до 24 литра за избягване на чести включвания при наличие на теч с дебит по - малък от " НУЛЕВ ДЕБИТ".

         За хидрофори с електронни пресостати , изключващи при " Нулев дебит "  налягането на въздуха се определя :

           Рвъзд = 0,08 Ни ( bar ) ,

където Ни  е разликата от максималния напор на помпата Нmax и смукателната височина , (m ) .

            Горното условие ограничава разтягането на мембраната и я предпазва от прекомерно разтягане и скъсване .

            Ако налягането на включване на електронния пресостат Рвкл  е по - голямо от Р възд няма прекъсване на водната струя .

            Ако налягането на включване Рвкл е по-малко от Р възд се забелязва еднократно  прекъсване на водната струя  при отваряне на първи консуматор .            

                При изключване с фиксирано налягане на изключване Ризкл обемът на хидрофора се определя по Обем на хидрофори с мембрана .

 

               Електронните пресостати и защити "НУЛЕВ ДЕБИТ" осигуряват най-надежната защита на помпите от работа "НА СУХО ".

 

              ВНИМАНИЕ ! Електронните пресостати не трябва да се използват за защита на сондажни помпи  от работа с изхвърляне на въздух и вода при дебит на сондажа по-малък от дебита на помпата -  Да се монтира НИВОРЕЛЕ .

 

              ВНИМАНИЕ ! Електронните пресостати , които изключват при " НУЛЕВ ДЕБИТ " не са подходящи за управление на  помпи  , при които при "НУЛЕВ ДЕБИТ " налягането  и мощността са максимални   / периферни и винтови помпи /.

 

               ВНИМАНИЕ ! За намаляване спада на налягане в електронния пресостат при дебити над 6 m3/ h се препоръчва паралелно  / на байпас / на електронния пресостат да се монтира възвратен вентил  с диаметър равен на диаметъра на отвора на помпата .

 

               ВНИМАНИЕ ! Деблокиране на задействана защита " НУЛЕВ ДЕБИТ " става с натискане на бутон RESET  или чрез изключване на електрозахранването на пресостата за повече от 30 секунди и включване отново . 

 

              ВНИМАНИЕ ! При избор на електронен пресостат входящата  / електрическа / мощност на  електродвигателя  Ртрябва да бъде по- малка от обявената в проспекта максимална мощност , която може да управлява електронния пресостат . Електрическата мощност на двигателя на табелката е означена с Р1  и е по - голяма  от мощността на помпата  Р2 с около 30% .

 

              ВНИМАНИЕ ! За управление на еднофазни двигатели с електрическа мощност Р1  по-голяма от максималната мощност на електронния пресостат и за трифазни двигатели електронният пресостат захранва бобината на контактор , който управлява съответния двигател . При енергоспестяващи и еднофазни контактори с ток на оперативната верига във включено положение под 4mA контакторът не  се изключва при изключване на електронния пресостат , тъй като контактната система на релето на електронния пресостат е шунтирано с RC група.

 

            ВНИМАНИЕ! При управление на оперативна верига на контактор с  електронен пресостат задължително бобината на контактора да се шунтира с RC група с R  = 240ома ,1W и C = 470 nF , 400V за да се гарантира изключване на контактора при изключване на електронния пресостат / през RC групата да тече ток над 6 mA / . 

               

                Запознайте се с Монтаж на хидрофор с електронен пресостат на сграда , захранвана и от водопровод .   

 

              За предимствата и недостатъците на електронните пресостати вижте  Хидрофори с електронен пресостат .   

 

              Най- чести причини за повреди на електронните пресостати :

               - претоварване на контактите на изходното реле на електронния пресостат по максимален ток и бързо износване или заваряване на контактите . 

               Означеният максимален ток на електронния пресостат се определя от максималната стойност на тока при пускане или в режим на блокирал двигател .Тъй като много често липсват данни за този ток той може да се приеме от 2 до 3 пъти номиналния ток за еднофазни двигатели с работен кондензатор . Ако няма данни за номиналния ток да се използват ограниченията за максимална допустима мощност .

               - неизключване при нулев дебит поради незатваряне на възвратния клапан от  механични примеси .

               Препоръчва се преди електронния пресостат винаги да се монтира механичен филтър

               - наличие на  течове  с дебит по- малък от " НУЛЕВ ДЕБИТ "

               Наблюдава се най- често при неизправни тоалетни казанчета , поливни системи на цветя  и др. при което се наблюдава често включване и изключване . При това се натоварват топлинно както двигателя така и изходното реле на електронния пресостат и бързо се изразходва допустимия ресурс от комутационни цикли . Ефективна мярка е монтиране след електронния пресостат на малък разширителен съд  от 8 до 24 литра . 

          

              За пресостати с параметри непоказани в сайта попълнете ЗАПИТВАНЕ .

 

              За  консултации  , избор  и доставка  - КОНТАКТИ .

          

           

          

страница 1, резултати от 1 до 6 от 7
Следваща страница »
 
 • Електронен пресостат EASYSMALL 2

         Електронният пресостат  EASYSMALL 2 e предназначен за управление и защита на еднофазни водни помпи до 1,5 kw на  обекти до 3 етажа и поливни системи . Базовият вариант на пресостата осигурява включване на помпата ,ако през нея протече вода с дебит по-голям от / " ДЕБИТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ "/ или ако налягането след помпата се понижи от по-високо налягане до "НАЛЯГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ". Пресостатът изключва помпата , ако в продължение на няколко секунди / "ВРЕМЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ "/ дебитът на водата през пресостата стане по-малък от "ДЕБИТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ".Пресостатът имат функция "ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ " при която след изключване на електронния пресостат при " ДЕБИТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ" при налягане по ниско от "НАЛЯГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ " след 15,30,60 минути и после на всеки час пресостатът включва помпата автоматично .

  Вход G1" мъжки , два изхода G1" женски на 900

 • Електронен пресостат за помпи на яхти и каравани HYDROMATIC 12/24 V d.c.

    Електронния пресостат HYDROMATIC 12/24 V d.c. е предназначен за управление на помпи на яхти и каравани , захранвани от акумулатор с напрежение 12 или 24 волта .

 • Електронен пресостат BRIO TANK

     Електронният пресостат BRIO TANK e аналог на електронния пресостат BRIO от който се различава само с увеличения до 0,4 литра вградения мембранен съд.

 • Електронен пресостат BRIO TOP

           Електронният пресостат Brio Top е предназначен  за автоматично спиране и пускане на помпата  и за защита от неблагоприятни работни условия – липса на вода , прегряване на двигателя , риск от замръзване .

            Съвместява механичен и електронен пресостат и термична защита на двигателя . Може да работи в паралел с  инверторни управления (Sirio, Sirio Entry) за поддържане на постоянно налягане на хидрофорни системи .

         

 • Eлектронни пресостати РМ1 и РМ2

                 1 . РМ1 -1,5 - е с фиксирано включване на 1,5 бара и изключва при липса на поток в тръбата - допустим ток на помпата 6 А - 1х230V.
                 2 . РМ1 - 2,2 - е с фиксирано включване на 2,2 бара и изключва при липса на поток в тръбата - допустим ток на помпата 6 А - 1х230V.
                  3 .  РМ2-1,5-5 :
                 а / регулируемо налягане на включване от 1,5 до 5 бара през 0,5 бара.
                 б / Допустим ток на помпата 10 А - 1х230 V

                  Има два начина на изключване :
                  - стандартен -  изключва при дебит по-малък от 60 литра на час ;
                  - програмируем с  (Ризкл = Рвкл+ 1) бара .
                 в / Режим авто рестарт след 30 мин .
                  г / Режим антициклинг , при много често включване и изключване / спукан мембранен съд/ - дава аларма и спира помпата .
                  д / Режим на работа 30 мин. за кладенци в които водата свършва .

                

                

            

 • Електронни пресостати EASYPRES II и EASY PRO и EASY SMALL-2

         Електронните пресостати серии EASYPRES II и EASY PRO   са предназначени за управление и защита на еднофазни водни помпи  . Базовият вариант на пресостата осигурява включване на помпата , ако през нея протече вода с дебит по-голям от / " ДЕБИТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ "/ или ако налягането след помпата се понижи от по-високо налягане до "НАЛЯГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ". Пресостатът изключва помпата , ако в продължение на няколко секунди / "ВРЕМЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ "/ дебитът на водата през пресостата стане по-малък от "ДЕБИТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ".

           Пресостатите имат функция "ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ " при която след изключване на електронния пресостат при " ДЕБИТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ" при налягане по ниско от "НАЛЯГАНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕ " след определен интервал от време пресостатът включва помпата отново .

            Пресостатите EASY PRO имат увеличен обем на мембраната , което намалява броя на включванията при наличие на теч в системата и отпада необходимостта от монтиране на допълнителен разширителен съд . Имат вградена термична защита , която можеда се настройва чрез монтиран на лицевия панел дисплей .

          Вход и изход G 1" мъжки.

 
страница 1, резултати от 1 до 6 от 7
Следваща страница »


 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!