Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Водоизточници за хидрофори

     

              I . Извадки от  Закон за водите :

             чл.43 ал 2.Физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води.

              чл.44.(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води става, без да е необходимо разрешително, но след като собственикът уведоми директора на съответната басейнова дирекция.

            (5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Собственикът или ползвателят на имота, където е изграден кладенец при условията на ал. 4, е длъжен в тримесечен срок от изграждането му да го обяви в съответната басейнова дирекция за нанасянето му в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5.
            (6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.) Когато имотът попада в границите на санитарно-охранителните зони на водовземните съоръжения за минерални води, както и в райони с ликвидиран геотехнологичен добив на уран, се изисква разрешително за хидрогеоложко проучване, за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и за водовземане по реда на този закон.
 

              ІI . Кладенци

              Препоръчват се при водоносни слоеве с дълбочина до 10 метра и сравнително малък дебит когато има възможност за лесно изкопаване и получаване на значителен воден обем .

              IІ .1. При изграждането на кладенеца в частта му намираща се във водоносния слой да се насипе промита речна баластра за образуване на филтър . Не се допуска насипване на чакъл , особено ако е от меки варовикови породи .

              IІ . 2 . В кладенеца да се монтират стъпала до дъното за лесно почистване . Стъпалата да са здраво фиксирани към стените на кладенеца . Минимален диаметър на стоманата за стъпалата  16 mm .

              IІ . 3 . При стари кладенци без стъпала се допуска използване на подвижни стълби от стомана , които да се закачат една за друга като последната достига до дъното .

             IІ . 4 . В горната част на кладенеца да се изпълни насип от глина и около кладенеца да има циментова плоча с арматура , с наклон от кладенеца към терена за да не се допусне попадане на дъждовна вода в кладенеца . При монтиране на хидрофор към изграден кладенец до  кладенеца да се изгради Машинно до кладенец . За намаляване на надземната част на съоръженията се препоръчва при изграждането кладенеца да завършва с Машинно над шахтов кладенец .При малки дебити на кладенеца се допуска до кладенеца да се изработи Минишахта за монтаж на хидрофорна уредба с дебит до 3 m3/h като стена  на шахтата е част от стената на кладенеца .

              IІ . 5 . Фугите между пръстените или бетоновите блокчета над нивото на водата да се измажат с циментова замазка , за да не се допуска падане на пясък . При кладенци близо до пътища , където при преминаване на тежки превозни средства има значителни вибрации , се препоръчва цялостно измазване на кладенеца с циментова замазка .

              IІ . 6 . Кладенецът да има капак , който да се заключва . Капакът да не пропуска дъждовна вода , прах и предмети , който могат да замърсят водата .

              IІ . 7. При монтиране на самозасмукващи помпи в кладенеца , на нивото на терена да се монтира допълнителен термоизолационен капак , който да ограничи появата на конденз през лятото и замръзване през зимата . 

 

              III . Сондажи

              Препоръчват се при дълбочина на водоносния слой над 10 метра и при твърди породи при които не е възможно ръчно изкопаване на шахтови кладенци.

              Запознайте се с Изисквания към СОНДАЖИТЕ  .

              Вижте "Хидрофорна уредба за водоснабдяване на ранчо от сондаж с ограничен дебит".

 

              ІV . Резервоари

              IV . 1 . Резервоари от бетон

              Изпълняват се при значителен обем  над 10 m3 при възможност за използване на необходимата механизация .

               Запознайте се с Машинно и резервоар от бетон .                

                 IV . 2 . Резервоари от пластмаси

                 Препоръчват се при малки обеми  и предвидени в сградата помещения за монтиране или  в  Машинно за резервоар от пластмаса .

                  Запознайте се с  Резервоари .         

      

                 V . Директно водочерпене от уличния водопровод 

           Нормативната уредба на проектирането на хидрофорни системи с директно захранване от водопровода е регламентирана в 

                                                 Наредба № 4 от 17 юни 2005 г.

за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г

Чл. 73. Допуска се директно водочерпене с помпа от захранващия водопровод, при условие че:

1. гарантираният напор в началото на сградното водопроводно отклонение при водочерпене е над 50 kPa;

2. на смукателя на помпите е предвиден електроконтактен манометър, изключващ помпената станция при напор под 50 kPa;

3. изчерпваният дебит не променя скоростта на водата в уличния водопровод с повече от 0,15 m/s;

4. хидравличният удар при внезапно спиране на помпата не надвишава 100 kPa.      

                  

                  ВНИМАНИЕ ! При директно водочерпене  се изисква разрешение от местното В и К дружество .

                 За гарантиране надеждността на хидрофорната система е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се монтира защита от работа " НА СУХО " :

                   -  да се монтира пресостат LP/3G , който да изключва при налягане по-малко от 0,5 bar .  Тези пресостати са с ръчно възстановяване след задействане / спадане на налягането  / , което е неудобно за експлоатация при често спиране на водоподаването .

                     - препоръчваме  използване на защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" или Електронен пресостат с активирана функция AUTORESET .

               Компактни хидрофори с директно водочерпене се използват за повишаване на налягането-вижте"Хидрофор за повишаване на налягането в апартамент на последния етаж"   .

   

                 VI . Комбинирано водоснабдяване от няколко водоизточника

                 Прилага се при наличие на собствен водоизточник с ограничен дебит и централно водоснабдяване , както и при няколко собствени водоизточника с ограничен дебит.

                 Най-често се използва междинен резервоар , който се пълни от няколко водоизточника , които се включват с приоритет по желание на инвеститора - най-често пълненето се управлява по ниво на водата в резервоара . Всеки следващ водоизточник се включва при изчерпване на предходния при понижаване на нивото на водата в резервоара . Има възможност при чести спирания на водоснабдяването по централния водопровод да се предвиди директно водочерпене от водопровода и при понижаване на налягането или спиране на водоподаването да се включва хидрофора - вижте "Хидрофорна уредба за комплексно индивидуално водоснабдяване на вила от вилно селище по Черноморието".

                При ограниен дебит на собствения водоизточник  и ограничено налягане на магистралния водопровод се препоръчва използване на резервоар , който се пълни от двата водоизточника - Схема с междинен резервоар ,пълнен от сондаж и магистрален водопровод .

 

                 Подробно вижте : Наредба №2 от 22.03.20005 г . за проектиране , изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи      ( ДВ бр.34 от 19.04.2005 г .) . Раздел II - Водоизточници

 

                  За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ.

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!