Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Диагностика на помпата на хидрофорна система

    

       І . Помпата не се върти

 

           І .1 . Изключете електрозахранването на помпата !

 

           ВНИМАНИЕ !!!    Всички манипулации по помпата , датчиците за нива и др. да се извършват при изключено електрозахранване - Електробезопасност .

         При възможност да има видимо разединяване (отделяне) на електрозахранването чрез изваждане на щепсела . Ако не е възможно видимо разединяване след изключване на прекъсвачите (предпазителите) да се провери отсъствието на напрежение по заземените и тоководещи части с фазомер и чрез измерване напрежението фаза – нулев проводник – земя с волтметър . На ръкохратките на прекъсвачите да се поставят предупредителни табели "Не включвай !"

            І . 2  . Проверете има ли захранващо напрежение към помпата !

 

           ВНИМАНИЕ !!!   Наличието на напрежение се проверява като се започне от източника ( главно табло , етажно табло ) и се проследи напрежението след всички блокировки и защити , докато се стигне до двигателя на помпата .

           Напрежението се проверява с волтметър и пробна лампа .

           Не се допуска наличието на напрежение да се извършва само  с фазомер .

 

           ВНИМАНИЕ !!  При използване на цифрови волтметри с много малък собствен ток е възможно да се получат"  лъжливи показания” при отворени контакти на част от блокировките и защитите , поради намалено съпротивление на отворените контакти и при наличие на RC групи , паралелно на контактите на релета и контактори , с цел повишаване на комутационните им възможности , монтирани глим - лампи или светодиоди .

           При показания , които се различават от номиналните и нестабилни показания , паралелно на волтметъра свържете пробна лампа  с нажежаема жичка при проверка на напрежение фаза - нула или фаза - земя .

            При наличие на електронни защити " НУЛЕВ ДЕБИТ"  първо да се провери напрежението на входа .При стабилно напрежение на входа да се изключи захранващото напрежение за повече от 20 секунди и след включване на напрежението в рамките на до 5 секунди да се измери напрежението на изхода на защитата.

           І . 3 . Ако няма захранващо напрежение  към помпата проверете има ли вода във водоема .

           Проверете състоянието на електрическия нивоизключвател / поплавък / като при наличие на вода го извадите от водоема и го обърнете нагоре ( положение “има вода”) . След фиксиране в това положение включете помпата за 5 секунди . Ако заработи означава , че нивото още е ниско и трябва да се изчака да се достигне нивото на включване . Изключете помпата и върнете поплавъка на мястото му , след което включете помпата – тя ще заработи автоматично при напълване на водоема до положение “има вода” на електрическия нивоизключвател / поплавък  / . Проверете изправността на нивоизключвателя като спазите Монтаж на електрически нивоизключвател .

           І . 4 .  Проверете има ли задействани термични ( биметални ) защити .

          Ръчното възстановяване на защитите е възможно само след охлаждането им . При изключен двигател проверете температурата на корпуса на двигателя .

          При изключен главен прекъсвач проверете температурата на корпуса на моторния прекъсвач или автоматичния прекъсвач на помпата .

           След охлаждане възстановете нормалното положение на защитата , ако захранващото напрежение е номинално . 

 

           ВНИМАНИЕ !!!   При много ниско захранващо напрежение ( под 180V ) , двигателят на помпата се претоварва по ток и защитата пак ще го изключи ! 

           ВНИМАНИЕ ! При еднофазни двигатели при ниско напрежение е възможно двигателят да не се развърти и да сработи електронна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" или електронен пресостат , които са по-бързодейсктващи от термичната защита на контактора , моторния или автоматичния прекъсвачи .

 

          І . 5 .  Ако след възстановяване на  защитата двигателят бръмчи и не се развърта . 

          След изключване на електрозахранването :

          - проверете дали не е блокирал ротора на двигателя или помпата като развъртите ротора откъм страната на вентилатора . Ако е блокирал отстранете причината за блокирането или го занесете за ремонт ;

           - ако роторът се върти леко на ръка , подменете кондензатора на еднофазния двигател с нов .

 

            ВНИМАНИЕ ! При помпи защитени с електронна защита “нулев дебит” повредата на кондензатора може да не доведе до изключване на термичната защита , тъй като електронната защита е много по-бърза от термичната и изключва след не повече от 10 секунди / при заводска настройка на защитата / . Ако след включване двигателят не се развърти до 5 секунди ,  да се подмени кондензатора .

           І . 6 . На клемите на еднофазния двигател има номинално напрежение . Кондензаторът е здрав . Роторът не е блокирал , а ток не тече и двигателят не се върти .

            Най-вероятно вътрешната термичната защита , вградена в челните съединения на статорната намотка е изключила и не може да се възстанови след охлаждането на двигателя поради износване на контактите ,  които прекъсват връзката на общата точка на двете фазни намотки с клемата на таблото .  Демонтирайте кондензатора и измерете съпротивлението на намотките .  Ако има сработила вътрешна термична защита , съпротивлението измерено на клемите , където се свързва кондензатора е равно на сумата от съпротивленията на двете намотки на здрав двигател , а съпротивлението измерено на захранващите клеми е  безкрайно голямо / килооми / . Защитата е монтирана в челните съединения , ремонтът й  е невъзможен и се налага пренавиване на статорната намотка .

           І . 7 .  При трифазни двигатели и наличие на защита от несиметрия и отпадане на фаза проверете трите линейни и трите фазни напрежения .

        Проверете  състоянието на релето . Ако е изключило премахнете причината за несиметрията ( мощни еднофазни консуматори , лоши контактни връзки по трасето до помпата и др.) . Проверете дали не е сменена фазовата поредност ( наблюдава се при смяна на местен трафопост след ремонт или подмяна с нов ) .

          І . 8 . След развъртане на двигателя и възстановяване на работата на помпата , измерете с амперклещи тока на двигателя и го сравнете с този от табелката му .

        Ако токът е равен или по-малък от номиналния оставете помпата да работи . Ако е значително по-голям потърсете причината за претоварване като проверите :

          а) налягането на манометъра след помпата да бъде по-голямо от минимално допустимото ;

          б) измерете захранващото напрежение и ако е по-малко от 0,9Uн , изключете помпата .

 

          ВНИМАНИЕ !!!  Работата на асинхронните двигатели при понижено захранващо напрежение води до претоварване по ток и прегряване на намотките на статора . Ако има вградена термична защита , тя ще изключи двигателя при зададената й гранична температура . След охлаждане на двигателя вградената термична защита се самовъзстановява .

 

         Продължителната работа на двигателя при понижено захранващо напрежение води до повишаване на загряването и на работния кондензатор и е една от причините за повредата му .

          При повишена температура на околната среда през летните месеци се наблюдава значително нарастване на отказите на работните кондензатори . Работните кондензатори имат определен живот след което е желателно да се подменят даже и ако все още помпата работи - на кондензатора е написана продължителността на гарантирана работа , която зависи от напрежението .

 

           ВНИМАНИЕ !!!   Вградените термични защита имат малък допустим брой комутационни цикли , след което остават в изключено състояние. 

 

           При възможност използвайте външна термична защита , която е по-бърза от вградената , включително с настройка на ток по-малък от номиналния за двигателя , ако помпата не работи в непрекъснат режим . 

 

           ІІ . Помпата се върти , но не изтласква вода .

 

           ІІ . 1 .  Веднага изключете двигателя от електрозахранването !

           ВНИМАНИЕ !!!   Работата на помпата “на сухо” или с “ нулев дебит” ( затворени кранове на изхода ) е недопустима и води до тежка авария , включително до блокиране на помпата .

            ІІ . 2 .  Проверете има ли вода във водоема и дали смукателят на помпата е във водата .

            Ако нивото на водата е на нивото на смукателя и помпата е засмукала въздух , а електрическият нивоизключвател не е изключил - подменете електрическия нивоизключвател / поплавък / “долно ниво” . Ако нивото на водата не спада , стартирайте помпата . Ако налягането след помпата не нарасне демонтирайте смукателната част и проверете дали възвратния клапан не е залепнал затворен като демонтирате мрежата и проверите дали се отваря клапана .

             Ако помпата има блокировка “долно ниво” с електронно реле за ниво проверете изправността на електродната система и релето .

           ВНИМАНИЕ !!!   Блокировка “долно ниво” трябва да изключи помпата , ако нивото на водата спадне до нивото на възвратната клапа на смукателя .

            ВНИМАНИЕ !!!    Ако смукателната тръба е стоманена поцинкована с видима корозия , веднага я подменете с нова , желателно от полипропилен . Използването на полиетиленови  / черни / тръби и бързи връзки е нежелателно поради опасност от засмукване на въздух .

            ІІ . 3 .  Проверете дали помпата е пълна с вода .

            - затворете крана на изхода , за да не се връща вода от инсталацията към помпата ;

            - отворете крана за обезвъздушаване и проверете има ли вода с постоянно ниво :

            а  ) ако нивото на водата спада непрекъснато сменете възвратния клапан на смукателя и всички гумени уплътнения на холендрите ;

            б ) ако клапана не се отваря го подменете с нов .

             ІІ . 4 . След ремонт на смукателната част я напълнете с вода при смукател над нивото на водата и проверете дали няма теч .

             Ако нивото на водата остава постоянно и по водната повърхност не се забелязват падащи капки , монтирайте смукателната тръба към помпата . Обезвъздушете помпата и я включете . За пълно обезвъздушаване може да се наложи няколкократно доливане на вода при изключена от електрозахранването  помпа .

             ІІ . 5 .  Ако от помпата се забележи теч , демонтирайте я и я предайте за ремонт в сервиз на вносителя .

             ІІ .  6 .  Ако след няколкократно доливане на вода помпата не заработи нормално подменете цялата смукателна тръба и всички уплътнения .

             След обезвъздушаване , пуснете помпата и ако не заработи нормално я демонтирайте и предайте за контролни изпитания в сервиз на фирмата - вносител .

 

             ВНИМАНИЕ ! След ремонтиране на двигателя на помпата при еднофазен двигател проверете задължително спазена ли е означената на корпуса посока на въртене . Ако двигателят е асинхронен с постоянно включен кондензатор и се върти противно на означената посока  разменете  краищата на една от намотките . В този случай проверете и правилността на свързване на кондензатора .

              ВНИМАНИЕ ! Кондензаторът се свързва най-често последователно на намотката с по-голямо активно съпротивление .

 

              III . Помпата работи , при малък дебит налягането е близко до максималното  , но при увеличаване на дебита налягането рязко спада .

 

               III . 1 . Частично запушване по смукателния тръбопровод :

                - натрупване на нанос и затрупване на смукателя с пясък и тиня ,

                - натрупване на варовик върху мрежичката на смукателя ,

                - напрупване на варовик и наноси върху цялата смукателна тръба ,

                - монтиране на много тънка смукателна тръба .

                III . 2 . Частично запушване на отвора на ежекторната степен на самозасмукващи помпи  , която е с малък диаметър

                 Наблюдава се най-често при монтиране след резервоар ,к огато няма едър филтър преди помпата .

 

                 ВНИМАНИЕ ! При възможност на входа на помпата при захранване от резервоар да се монтира груб филтър , който да пропуска частици с размер под 400 микрона . Използването на по- фини филтри не е желателно , защото се запушват бързо и при затлачването им намалява дебита на помпата . 

 

             При  други повреди или съмнителни режими търсете КОНТАКТИ.

 

      

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!