Категории

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон  0887 53 60 19 от 7 до 13  часа и от 15 до 21 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com,


стационарен телефон  052 75 41 57   от 7 до 13 часа и от 15 до 21 часа


скайп : jordanov13579


Водни помпи и хидрофорни системи - енергийна ефективност

    

І . Енергийна ефективност на водни помпи

 

Енергийната ефективност на помпения агрегат се оценява с коефициент на полезно действие  / КПДагр / , който представлява отношение на хидравличната мощност на изхода на помпата (  Рh ) към електрическата мощност ( Р1 ) на входа на двигателя .

 Хидравличната мощност на изхода на помпата се определя с израза :

 Ph=p.Q ( w ),

където : р - налягане ( Pa ) или ( N / m2 ) ; Q - дебит ( m3 / s ).

За най-често използваните в каталозите величини хидравличната мощност се определя с израза :

Ph = 2,83p (m2HO ). Q ( m3/ h ) или 27,8 р( bar ) . Q ( m3/ h )

Коефициентът на полезно действие на помпата  ( КПДпомп. ) се определя :

КПДпомп = Ph / P2 (- ),

където : Р2 - механична мощност на вала на помпата или механична мощност на вала на електродвигателя ( w )

От въведените  AQUAPUMP индекси може лесно да се определи ориентировъчен коефициент на полезно действие за средата на линеаризираната работна характеристика  Н (m ) = f {Q ( m3/h) }

КПДпомп. = 0,283EI ,

ЕI = ( Hmax +Hmin) . (Qmax + Qmin) / 4P*2 ,

където :

                  ( Hmax  , Qmin ) - максимален напор ( m )и минимален дебит ( m3/h ) ,

                  ( Hmin , Qmax ) - минимален напор ( m ) и максимален дебит ( m 3/ h ) ,

                  P*2  / kw / - обявена мощност на входа на помпата - за дадена подкатегория се използва един и същ параметър .

 

                 ВНИМАНИЕ ! AQUAPUMP индексите характеризират само ориентировъчно енергийната ефективност на помпената част на агрегата .

 

                  За потребителите по- важен е коефициентът на полезно действие  ( КПДагр. ) на агрегата помпа - електродвигател , който е произведение от КПДпомп.  и КПДел.двиг.  на задвижващия електродвигател :

                 КПДагр. = КПДпомп. . КПД ел.двиг ,

                 където :  КПДел.двиг.  = Р2 / Р1 ,

                 Р1  - електрическа мощност на входа на електродвигатела (  w )

                 Тъй като засега по- голяма част от фирмите не публикуват данни за входната мощност Р1 в сайта е дадена само входната мощност на помпата Р2 .             

                                         
              І . 1 . Центробежни помпи

              В каталозите на фирмите производители за много от центробежните помпи са дадени зависимостите на КПДпомп от дебита  за цели серии помпи . 

             Анализът на зависимостите на КПДпомп  за центробежните помпи позволява да се направят изводите :            

             а / КПДпомп нараства с увеличаване на дебита и мощността на помпите от една и съща серия ;

             б / Максималната стойност на КПДпомп за болшинството от помпите се получава за дебити в интервала 0,5[Qmax+Qmin] < Q < 0,25[3Qmax+Qmin] , т . е . в зоната на дебити по големи от средния ;

              в / Помпите задвижвани от двигатели с постоянни магнити  и честотни  инвертори имат по-висока енергийна ефективност от тези задвижвани от честотноуправляеми асинхронни двигатели - / "Потопяеми помпи SQ"/ .

 

              І . 2 .  Периферни / вихрови / помпи

              В каталозите на фирмите производителки липсват данни за енергийната ефективност на този тип помпи . Експериментални изследвания на екип на автора на сайта на помпи на фирми EBARA , SEA LAND и PEDROLLO показват , че този тип помпи имат най-нисък КПД при еднакви останали параметри в сравнение с всички останали . Максимумът на КПДпомп на този тип помпи е изместен в областта на големите дебити и малки налягания за дебити над средния .

 

            І . 3 . Самозасмукващи помпи 

            В каталозите на фирмите производителки липсват данни за енергийната ефективност на този тип помпи . Експериментални изследвания на екип на автора на сайта на помпи на фирми EBARA ,SEA LAND и PEDROLLO показват , че този тип помпи имат по-нисък КПДпомп  от центробежните и по-висок КПДпомп от периферните при еднакви останали параметри . Максимумът на КПД на този тип помпи се получява за дебити в интервала 0,5 [Qmax+Qmin] < Q < 0,25 [3Qmax+Qmin] ,т . е . в зоната на дебити по големи от средния .

 

            І . 4 . Изводи :            

              а / Периферните помпи имат най-нисък КПДпомп , центробежните най-висок , а самозасмукващите помпи заемат междинни стойности .

               б / Максималните стойности на КПДпомп за болшинството от помпите се получава за дебити в интервала 0,5 [Qmax+Qmin] < Q < 0,25 [3Qmax+Qmin] .

               в / КПДпомп нараства с увеличаване на мощността на помпите от една и съща серия .

 

               ІІ . Енергийна ефективност на хидрофорни системи

 

               Енергийната ефективност на хидрофорните системи се определя като отношение на хидравличната енергия на изпомпената вода към електрическата енергия използвана за целта през определен интервал от време . За различните типове консуматори количеството на изпомпената вода в различни интервали от време се описва с характеристика на потреблението на вода , която представлява зависимост на количеството изпомпена вода във функция от времето / може да бъде получена с пишещ или запаметяващ водомер / .Тази зависимост има случаен характер и се използва най-често за определяне на оразмерителните количества при проектиране на водоснабдителната инсталация на сградата . Характеристиката на потреблението на вода зависи и  от  сезона , особено при вилни селища и хотели в курортите . В известната ми литература няма публикувани характеристики на потреблението на вода за курортите по Черноморието и планинските курорти .

               За оценка на енергийната ефективност на известните конструктивни схеми на хидрофорни системи няма известни публикации от независими източници , а само рекламни материали на различните фирми производителки . За оценка на енергийната ефективност на хидрофорните системи е важно да се определи критерий на оценка на системите на управление .  

 

             Най-висока енергийна ефективност имат системите , които управляват помпите  да работят в зоната на максимален коефициент на полезно действие при всички работни режими .

 

               Най-висока енергийна ефективност могат да осигурят  хидрофорни системи с честотно управление , но само ако са правилно настроени да работят в зоната на максимален КПДпомп на съответната помпа  при правилно избран закон на управление . При голям брой работни часове на захранвания обект независимо от най-високата цена на тези хидрофорни системи общите разходи за водоснабдяване са най-ниски .

               По-ниска енергийна ефективност имат хидрофорни системи с управление с механичен пресостат . За увеличаване на енергийната ефективност на този тип хидрофорни системи е важно налягането на включване и налягането на изключване да са максимално близо до налягането при максимален КПД за съответната помпа . Тъй като има ограничения по отношение на броя на включванията за увеличаване на КПД се налага увеличаване на обема на разширителния съд , което е свързано с увеличени капиталовложения . За повишаване на енергийната ефективност и намаляване на обема на разширителния съд при този тип хидрофорни системи се препоръчва паралелна работа на помпи със стъпално превключване по налягане .

 

                Най- ниска енергийна ефективност имат хидрофорни системи с електронен пресостат , който включва при зададено налягане на включване и изключва при зададен минимален дебит , особено при режими на работа с дебити малко по-големи от  минималния . Такива хидрофорни системи се препоръчват при малък брой работни часове в годината за хидрофори с малка мощност . Основното предимство на този тип хидрофорни системи е високата надежност гарантирана от наличието на защита "Нулев дебит".

               Препоръката на автора на сайта е за малки евтини хидрофорни системи да се предпочитат хидрофорни системи с механичен пресостат , разширителен съд и защита от "НУЛЕВ ДЕБИТ" SPIN . Защитата "НУЛЕВ ДЕБИТ" може да се монтира лесно на изхода на готовите хидрофори с механичен пресостат като увеличава съществено надежносттта на хидрофора .

 

               Предлаганите   електронни пресостати РМ2  и BRIO TOP съчетават предимствата на управление по налягане при фиксиран дифeрент / разлика между налягането на включване и изключване /  и наличие на ефективна защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" и в момента са най-надежната и енергийно ефективна система за управление на помпи задвижвани от еднофазни двигатели с максимален ток до 10 А .         

              За повече информация и консултации кликнете на КОНТАКТИ.

        

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2023 AquaPump.net. All rights reserved!