Самозасмукващи ПОМПИ с ежекторна степен

          

              І . УСТРОЙСТВО НА САМОЗАСМУКВАЩА ПОМПА С ВГРАДЕН ЕЖЕКТОР

 

             Самозасмукващите центробежни помпи са комбинация от последователно свързани водоструйна помпа  ( ежектор 3 ) и центробежна помпа с  работно колело 4 /  помпа JSW на фирма PEDROLLO - фиг .1/ . При напълване на помпата с вода и включване на електродвигателя водата циркулира в корпуса 1 като протича последователно през ежектора 3 и работното колело 4 . Специално оформеният корпус 1 осигурява подвеждането на водата към работната дюза на ежектора 3 . На изхода на дюзата в резултат на увеличената скорост се получава понижено налягане , което води до засмукване на вода и въздух през смукателния отвор  на помпата / показан със стрелка / от смукателния тръбопровод . Така образуваната водовъздушна смес се подвежда към входа на работното колело 4 на центробежната помпа , след което течността се връща отново към входящата дюза и процесът се повтаря . На края на смукателния тръбопровод се монтира смукател с възвратна клапа .

              ВНИМАНИЕ ! Помпата може да засмуква до 8 метра при вертикална смукателна тръба .

 

              ВНИМАНИЕ ! При увеличаване на дължината на смукателната тръба намалява смукателната дълбочина - например при 25м смукателна тръба смукателната дълбочина  намалява на 2 метра .

 

               ВНИМАНИЕ ! Диаметърът на смукателната тръба трябва да бъде равен или по-голям от диаметъра на смукателния отвор на помпата .

            

разрез на самозасмукваща

                                                                                     фиг.1

            ВНИМАНИЕ ! На края на смукателната тръба да се монтира възвратен вентил и предпазна мрежичка с отвори по-големи от 0,4 мм . Монтирането на филтри с по-малки отвори на смукателната тръба е недопустимо , тъй като се затруднява засмукването .

 

          ІІ . ДЪЛБОКОЗАСМУКВАЩИ ПОМПИ С ИЗНЕСЕН ЕЖЕКТОР

 

          При смукателни дълбочини  HS над 8 метра ( до 45 метра ) се използват самозасмукващи помпи с изнесен ежектор , монтиран на входа на смукателния тръбопровод  / фиг 2. /. Част от дебита на помпата  се отклонява по тръбопровода с по-малък диаметър ( нагнетателна тръба ) към изнесения ежектор  за засмукване и повишаване налягането на водата .

          ВНИМАНИЕ !За преодоляване на голямата смукателна височина се използва до 80% от номиналния дебит на помпата , поради което помпите са подходящи при малък дебит за пълнене на резервоар от сондажи с малък дебит и  с малък воден стълб , когато не е възможно монтиране на сондажни помпи .

          При помпите с изнесен ежектор на изхода на помпата задължително се монтира кран с изпразнител откъм помпата , като на мястото на тапа 1/4" се монтира манометър . При началното пускане кранът на изхода е затворeн и се следи  повишаването  на налягането . При необходимост се долива вода до пълното обезвъздушаване , когато налягането на манометъра покаже налягане близко до 0,1 ( максималния напор в метри по каталог минус действителната дълбочина на засмукване HS в метри ) . Тогава започва постепенно увеличаване на дебита като се спазват принципите посочени в  Пускане на помпата и пробно водочерпене при сондажи до 100 метра . Колкото по-голяма е смукателната дълбочина , толкова по-малък е допустимият максимален дебит . В каталожните данни се дават допустимите  дебити и напори при дадена дълбочина на засмукване .

 

          ВНИМАНИЕ ! За да работи помпата диаметрите на тръбите да съответстват на диаметрите на отворите на засмукващата част на помпата .

 

          ВНИМАНИЕ ! Присъединяването на големия диаметър на изнесения ежектор задължително да става с метална тръба с диаметър съответстващ на отвора на ежектора . Не се допускат местни стеснявания на смукателната тръба ,тъй като консумираната вода зависи от разликата в напречните сечения на смукателната и нагнетателна тръби към ежектора .

 

         Когато налягането на манометъра стане равно на 0,1 ( напора в метри при максимално допустим   дебит минус дълбочината на засмукване в метри ) , ако няма наличие на въздушни мехурчета  при продължително водочерпене над 2 часа , ръкохватката на крана да се блокира за да не може да се увеличава дебита на помпата и нивото на водата да остава над смукателя .

          Ако през летните месеци се забележи видимо спадане на налягането и изхвърляне на въздух заедно с водата да се намали дебита на помпата чрез притваряне на крана .

          ВНИМАНИЕ ! При затапване на малкия отвор на входа на помпата и използване само на големия  отвор помпата с изнесен ежектор започва да работи като едностепенна центробежна помпа и максималното и налягане е в границите от 2,5 до 3,5 бара ,а дебитът е много по-голям от посочения при работа с изнесен ежектор .

          За повишаване на налягането при дълбочини  до 8 метра при някои конструкции е възможно изнесеният ежектор да се монтира директно на входа на помпата  и тя започва да работи като помпа с вграден ежектор и високо налягане.

          ВНИМАНИЕ ! Помпите с изнесен ежектор работят с различни ежектори при различна дълбочина . Ежекторите за по-големи дълбочини могат да работят и при по-малки дълбочини, но дават по- малък дебит  и по- високо налягане от тези изработени за съответната дълбочина .

                                                                             фиг.2         

            ВНИМАНИЕ !!! При опит да се консумира повече вода от допустимото , налягането на изхода спада и помпата спира да работи , тъй като водоструйната степен ( ежекторната част ) не функционира при малко налягане на изхода .

 

           Дълбокозасмукващите помпи  с изнесен ежектор са с много ниска енергийна ефективност и се препоръчва да се използват само при много малък воден стълб и значително количество пясък , когато многостепенните сондажни помпи не могат да се използват . 

 

           ВНИМАНИЕ ! Дълбокозасмукващи помпи с изнесен ежектор могат да се използват и за засмукване на вода от водоизточници на голямо разстояние от помпата при малка денивелация - например за засмукване на  от река на разстояние до 60  метра при денивелация  до 10 метра с ежектор предназначен за засмукване от 45 метра.

             Оценка на енергийната ефективност вижте в  Енергийна ефективност на водни помпи и хидрофори   .                   

            Енергийната ефективност на самозасмукващите помпи е по-висока от тази на периферните и по-ниска от тази на центробежните помпи .

            Оценка на шума вижте в  Кои водни помпи шумят най-малко ?                                                                                    

             Хидравличният шум на самозасмукващите помпи се дължи основно на високата скорост на водата след  дюзата на ежектора .

Шумът на тези помпи при съизмерима мощност е по-нисък от този на периферните и  по-висок от този при центробежни помпи .

 

                                                                                ПРЕДИМСТВА

             По-ниска цена от еквивалентни многостепенни центробежни помпи .

             По лесно обезвъздушаване  на смукателния тръбопровод и най-голяма смукателна височина .        

        
            Сравнително лесен ремонт на помпената част .

 

                                                                                  НЕДОСТАТЪЦИ

            - по-висока цена от периферните помпи ;

             - има малък диаметър на отвора на ежектора – при попадане на едри частици и частично запушване на отвора на ежектора спада налягането на помпата.;

              - по-високо ниво на шум от многостепенните центробежни помпи .

              - много ниска  Енергоефективност на помпения агрегат / EI /

               - труден монтаж и експлоатация

 

                                                                             НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПОВРЕДИ

               При значително съдържание на варовик и метални окиси постепенно върху направляващия апарат и работните колела се натрупва значителен налеп , който при продължителна работа може да доведе до блокиране на помпата .

               Попадането на едри частици може да доведе до частично запушване на дюзата на ежектора при което ежекторната степен на помпата престава да работи и спада налягането .

               При работа на помпата с ” нулев дебит “ ( при затворени кранове  и при повреда на смукателя ) водата в помпата се прегрява и пластмасовите ежектор и работно колело деформират и се заклинват . За защита от работа с "НУЛЕВ ДЕБИТ" се препоръчва използване на Електронни пресостати  или Електронни защити  "НУЛЕВ ДЕБИТ".

 

                                                                              ПРЕПОРЪКИ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ

               Самозасмукващите центробежни помпи позволяват лесно обезвъздушаване и работа с дълги смукателни тръбопроводи при наличие на участъци с различна височина ( въздушни звънци ) и при директно засмукване от магистрален водопровод , когато при често спиране на водата в помпата периодично постъпва въздух  .Самозасмукващите помпи позволяват най-бързо обезвъздушаване и преминаване в нормален режим .

 

                ВНИМАНИЕ !ВНИМАНИЕ ! На  изхода на помпата  задължително да се монтира кран с изпразнител откъм помпата  за ограничаване на дебита като на отвора 1/4" да се монтира манометър . При начално пускане кранът се притваря докато налягането на манометъра стане равно на 0,1 ( Hmin + Нs ) (минималното налягане , посочено на табелката  плюс смукателната височина - фиг .2 ), след което се демонтира ръкохватката на крана . Ако се допусне дебит по-голям от максимално допустимия ежекторната степен престава да работи , изходното налягане спада  и се създават условия за кавитация ( помпата издава нехарактерен за нормалната и експлоатация шум  - такъв шум издава помпата при начално пускане докато се обезвъздуши напълно ) .

 

                Дълбокозасмукващите  помпи с изнесен инжектор позволяват експлоатация на сондажи с гранично малък дебит и при наличие на количество пясък в един 1 m3 недопустимо за многостепенните центробежни потопяеми помпи . 

             

               За допълнителна информация и консултации КОНТАКТИ .

 

 

 

 

 

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!