Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Как бактериите очистват отпадните води

Бактериите произвеждат ензими , които им позволяват да разграждат сложните съединения до малки частички . Те се адсорбират от клетките и се използуват за растежа и за размножаването им . Някои бактерии използуват въглехидратите и протеините , съдържащи се в неразтворените вещества , докато други използуват съединения , като сулфиди , амоняк и въглеводороди . Когато се дозират във водата , те се прилепват към твърдите частици , които плуват във водата или са утаени на дъното и отделяйки ензими разграждат твърдите частички . Някои разтворени съединения , като амоняка и сулфидите директно се абсорбират от клетките . Комбинацията от няколко вида бактерии често осигурява по-пълно и по-бързо разграждане на специфични замърсители , отколкото използуване само на един вид бактерии , защото вторичните продукти от един вид се използуват като храна от друг вид бактерии . Само правилния баланс на различни видове , такива като  Clear-Flo / CF / показват синергитичен ефект за пълно разграждане на замърсяващите вещества до нетоксични вторични продукти , като СО2 , вода и сулфати .

 

1 .    Какво става с бактериите , преработващи замърсяващите вещества?

Бактериите се размножават с голяма скорост, когато са добре захранени , около 1 път на всеки 15 – 20 min , в зависимост от вида . Бактериите ще се размножават дотогава , докато в системата има хранителни съставки . Когато хранителната среда започне да се изчерпва , бактериите започват да измират и нивото на тяхната популация се връща до нивото преди въвеждането на хранителната среда /замърсяващите вещества /. Някои преминават в латентно състояние и се реактивират , ако нивото на хранителната среда се увеличи .

 

2 .    Дали бактериите на CF са генетично изменени?

Не . Всички бактерии , използувани от CF са изолирани и селектирани от природата.

 

3 .     Безопасни ли са бактериите , използувани от CF?

CF бактериите не са патогенни /заразни/ за хората , животните и растенията и нямат вреден екологичен ефект .

 Чрез намаляване количеството на суспендиращите вещества , амониевите соли , H2S и др. замърсители CF подобрява качеството на водата . Комбинацията от безопастност и ефективност в много случаи е довеждало продуктите на А.М. да се предпочитат от правителствените агенции за очистване на обществени водоеми .

 

4 .    Безопасни ли са продуктите на А.М за рибите?

Да ! CF подобряват водната среда и другият воден свят чрез премахване на NH3 и утайките от водоемите . CF продуктите са използувани в 18 щата и 39 страни за най-разнообразни водоеми и отпадни води .

 

5 . Ако тези бактерии вече присъствуват в природата, защо те трябва да се добавят в природните системи?

Бактериите в природата се поддържат от организми от хранителната верига , които ги изяждат и не винаги са подходящи за различните замърсявания , в които те самите се срещат . В някои случаи , когато има трудно разградими съединения като цианиди , природните бактерии може да не могат да ги преработят . Чрез дозиране на внимателно подбрани и комбинирани с други организми , бактериите имат голямо предимство и могат да се справят с присъствуващите замърсяващи вещества .

 

6 .   Ако специалните бактерии на CF се размножават, защо не е достатъчна една доза?

Всички видове бактерии на Alken CF са специално адаптирани за специфични замърсители . След адаптирането им А.М. смесва бактериите в конкретна формула за определено замърсяване . Без изкуствената селекция на А.М. всеки от дозираните микробиални продукти , постепенно с времето се връща в “дивото” си състояние , предпочитайки по-прости източници на въглерод , като напр. захариди , срещащи се в отпадните води / ОВ /. С други думи след размножаването в ОВ с ниска концентрация на съответна субстанция , която трябва да се преработи , след 10 или повече поколения потомците на CF стават все по-неразличими от дивата /некултивирана/ популация . Разбира се, ако в ОВ субстанцията , подлежаща на разграждане е с висока концентрация , поддържащата доза може да бъде намалена до необходимия минимум . 

 

7 .   Могат ли продуктите на CF да контролират водните растения?

Тъй като водните растения абсорбират хранителните си съставки директно от утайките на дъното, те не се влияят веднага от CF продуктите. Те могат да разградят утайките до 60% за няколко месеца , което ще доведе и до намаляване на количеството на водните растения.

 

8 .   Какъв вид замърсители могат да разграждат CF продуктите?

Фактически всички органически съединения . Това включва : утайки , тор , грес , масла , хлориди , амоняк , нитрит , сулфид , някои пестициди , въглеводороди , цианиди и феноли.

 

9 .    Как Alken CF избистря водата?

CF намалява суспендираните вещества , които придават мътност на водата, чрез преработване на плуващите органични вещества .

 

10 .  Как CF преработва фосфора , съдържащ се във водата?

CF бактериите могат да абсорбират фосфорсъдържащи съединения /РО4/ в техните клетки, използувайки ги като хранителен катализатор при производството на ензими и протеини . Бактериите също така използуват фосфатите за размножаване , като ги отнемат от водораслите и водните растения , които ги използуват като хранителна съставка .

 

 

11.  Как CF контролира отделящите се неприятни миризми?

Чрез ускоряване на естествения кръговрат на азота , CF увеличава скоростта на превръщане на NH3 в NO2 и NO3, елиминирайки отделянето на амонячен газ . Някои от CF продуктите биоразграждат H2S , като по такъв начин елиминират отделящата се неприятна миризма .

 

12 .  Къде могат да се използуват CF продуктите?

CF се използуват за езера и водоеми , индустриални ОВ , аквакултури , напоителни води , замърсявания от аквакултури , замърсени подземни води и ОВ от ресторанти . Тъй като замърсяването е повсеместно , приложенията са многобройни и постоянно се разширяват .

 

13 . Какво става при използуването на химикали за унищожаване на водораслите?

Чрез унищожаване на водораслите и повечето бактерии , химикалите допълнително повишават хранителните субстанции / унищожавайки водораслите /. Рибите , които зависят от водораслите , като източник на храна, започват да измират. Умрелите риби също повишават хранителните субстанции, като екосистемата се разтройва . Тази все по-разтройваща се система увеличава популацията на водните растения , докато ситуацията стане по-лоша отколкото е била първоначално . Умрялата риба, водораслите и растенията  се утаяват на дъното, увеличавайки слоя утайка, която отделя сероводород и метан газ при процеса на гниене . Без растения, които да отделят О2 във водата и подходяща бактериална среда, водоема преминава от аеробно в анаеробно “дишане”, убивайки последните останали риби . Водоема става развъдник на зарази и болести . Чрез аерация и дозиране на CF продукти екосистемата се балансира и се подобрява състоянието на околната среда .

 

14 .   Как CF намалява количеството на водораслите?

CF не атакува директно водораслите . Специално подбраните бактерии на А.М. са създадени да отнемат хранителната субстанция , като източник на азот и фосфор , които са необходими на водораслите. Така , чрез намаляване на хранителната субстанция се намалява количеството на водораслите .

 

15 . Съвместими ли са CF продуктите с химикалите , използуващи се за унищожаване на водораслите , антибиотиците и пестицидите ?

Химикалите безразборно убиват микроорганизмите , включително и полезните бактерии , такива като тези на А.М. Ако трябва да използувате химикали , изчакайте най-малко 14 дни преди да прилагате CF за очистване на водата . Ако използувате антибиотици за рибите си , изчакайте от 48 до 72 часа , за да дозирате CF. Малко количество от различни пестициди може да бъде преработено от CF 1200 . Ако замърсяването с пестициди е голямо трябва да се добави CF 7002 .

 

16 .   Защо се регулира БПК и ХПК?

Обикновено се определя БПК. БПК трябва да се регулира за да може да се защитава екологията . Изхвърлянето на големи количества от неразградени хранителни субстанции върху почвата дебалансират кръговрата на азота . Високото ниво на БПК унищожава някои растения , води до развитието на др. растения в региона като местната популация от животни , птици и насекоми започва да гладува . Прецеждайки се през земните пластове , тези хранителни отпадъци могат да замърсят  намиращите се наблизо реки и езера , когато тези отпадъци поддържат фитопланктон , който не може да се преработи от нормалната популация на рибите и др. аквакултури , това води до масивно измиране на животинския свят във водоемите , а също така и на хищниците , които се хранят с тях . Други опасни замърсители , изхвърлени в реките водят до разпространение на патогенни /болестотворни/ бактерии и измиране на големи количества риба . Това е причинено от недостиг на кислород във вода с високо ниво на БПК . Отделящите се неприятни миризми от високото БПК привличат други животински видове – птици , насекоми , риби и животни , които се хранят с мърша и така почват да се развиват тези популации за сметка на другите видове .

Високото ниво на ХПК породено от съдържанието на арсеник , кадмий , хром , мед , олово , живак , молибден , никел и цинк може да отрови естествената популация от /неселектирани, неадаптирани/ бактерии , разграждащи отпадните вещества , като по такъв начин се прекъсва хранителната верига и се появят всички проблеми , свързани с високото ниво на БПК, споменати в горния параграф . Голямата концентрация на тези химикали , също така може директно да отрови по-висшите форми на живот .

 

 

 

17.  Необходима ли е аерацията?

Част от видовете бактерии на Alken CF използуват разтворения О2 в процеса на разграждане . Аерацията ще повиши ефективността на тези аеробни бактерии , особено във водна среда . Ако разтвореният О2 е с ниска концентрация и се дозират CF биопродукти , то те ще консумират Ои по такъв начин могат да предизвикат измирането на риба . CF бактериите са факултативни бактерии, така че могат да работят и в анаеробни условия, където нитратите се явяват като източник на О.

 

18.  Какви са характеристиките на CF продуктите?

CF продуктите се произвеждат в течна и прахообразна форма. Опакованият биопродукт е в латентно /летаргично/ или вегетативно състояние и има степен на реактивност 95% през срока на годност , които варира от 6 месеца до 2 години , в зависимост от продукта . Повечето от продуктите на конкурентите имат много по-малка степен на реактивност и следователно по-ниска ефективност .

 

19.  Как се дозира CF?

Има два начина за дозиране на CF: директно и биофилтрация.

Директното дозиране се използува за езера , водоеми , реки , аквакултури , възстановяване на почви , дренажи , септични ями за мазнини , ОВ и контрол на миризмите . Биопродуктите могат да се дозират чрез изливане в системата или върху отпадните вещества , чрез разпръскване или инжектиране.

Биофилтрирането се използува за аквакултури , подпочвени води и третиране на ОВ , където биофилтъра се засява с CF продуктите и след това водата се филтрира през него .

 

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!