Помощна информация

Информация за контакт

д-р . инж . Йордан Йорданов,


мобилен телефон   0887 536019 от 7 до 22 часа  / ако не отговоря веднага звънете през 60 минути или пишете на е-майл /,


aquapumpbg@gmail.com  ,


стационарен телефон 052 754157     от 7 до 22 часа


скайп : jordanov13579


Хидрофорна система с директно захранване от водопровод

    Нормативната уредба на проектирането на хидрофорни системи с директно захранване от водопровода е регламентирана в 

                                                 Наредба № 4 от 17 юни 2005 г.

за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г

Чл. 73. Допуска се директно водочерпене с помпа от захранващия водопровод, при условие че:

1. гарантираният напор в началото на сградното водопроводно отклонение при водочерпене е над 50 kPa;

2. на смукателя на помпите е предвиден електроконтактен манометър, изключващ помпената станция при напор под 50 kPa;

3. изчерпваният дебит не променя скоростта на водата в уличния водопровод с повече от 0,15 m/s;

4. хидравличният удар при внезапно спиране на помпата не надвишава 100 kPa. 

 

         ВНИМАНИЕ ! Директно захранване се допуска само :

 

         - ако сградата е  с узаконена водопроводна инсталация  и има разрешение от местното ВИК дружество .   

          За гарантиране надеждността на хидрофорната система е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се монтира защита от работа " НА СУХО " :

                   -  да се монтира пресостат LP/3G , който да изключва при налягане по-малко от 0,5 bar .  Тези пресостати са с ръчно възстановяване след задействане / спадане на налягането  / , което е неудобно за експлоатация при често спиране на водоподаването .

                     - препоръчваме  използване на защита "НУЛЕВ ДЕБИТ" или Електронен пресостат с активирана функция AUTORESET .    

          

          Схемата се прилага при захранване на отделен апартамент , еднофамилна къща или част от етажите на висок блок .

         При често прекъсване на водоподаването за по-лесно обезвъздушаване се препоръчва използване на Самозасмукващи помпи .  

         Не се препоръчва монтиране на помпи многостепенни , особено вертикални , които се обезвъздушават трудно и понякога се налага ръчно обезвъздушаване .

Схема с директно захранване от водопровод

         РЕЖИМИ НА РАБОТА    

 

         І . Режим на работа при налягане в мрежата по-голямо от налягането на изключване на механичния пресостат  Р > Ризкл.
         В този режим на работа водата преминава едновременно  през хидрофорната система и през байпаса от крана СК3 и възвратния вентил ВВ . Това е нормален режим на работа на водопроводната система при който помпата не работи .

 


         ІІ . Режим на работа при налягане на мрежата Ризкл> P > Pвкл .


         За тази схема това е нормален режим на работа , когато водата преминава едновременно през хидрофорната система и през байпаса от крана СК3 и възвратния вентил ВВ . При начално включване на хидрофорната система помпата тръгва и продължава да работи кратко време докато налягането се повиши до налягането на изключване на пресостата Р > Pизкл като през това време възвратният вентил ВВ се затваря и през байпаса не тече вода . След изключване на помпата сградата се захранва от разширителния съд , налягането постепенно намалява до налягането на мрежата , възвратния вентил ВВ се отваря и сградата се захранва през байпаса и през помпата , която не работи . Помпата повече не се включва,тъй като P > Pвкл и механичният пресостат е изключен .


          ІІІ . Режим на работа при налягане на мрежата по- малко от налягането на включване на механичния пресостат Р < Рвкл


          ІІІ . 1. Нормален режим на експлоатация се наблюдава , ако сумата  на налягането на мрежата плюс максималното  налягане на помпата е по-голяма от налягането на изключване на механичния пресостат Ризкл .  В този случай след включване при Рвкл  помпата  работи непрекъснато и при определен дебит налягането на помпата става равно на налягането на изключване Ризкл и помпата се изключва като сградата се захранва от водата в разширителния съд . Налягането постепенно намалява и при достигане на налягането на включване помпата се включва и цикълът се повтаря .
          ІІІ . 2 . Авариен режим на изключване се наблюдава , ако сумата  на налягането на мрежата плюс максималното  налягане на помпата е по-малка от налягането на изключване на механичния пресостат Ризкл .  В този режим  помпата работи непрекъснато като при " НУЛЕВ ДЕБИТ " се задейства електронната защита и изключва помпата при включен механичен пресостат . При отваряне на кран в сградата се подава вода от разширителния съд и налягането постепенно намалява :

          а / ако кранът се намира на височина по-малка от налягането на водопроводната мрежа през помпата / и електронната защита / и байпаса протича вода и помпата се включва ,

          б / ако кранът се намира височина по-голяма от налягането на водопроводната мрежа през помпата не протича вода и помпата не се включва ,

           в / ако дебита на водопроводната мрежа е нула електронната защита се задейства и помпата се изключва .

           Следващото включване на хидрофорната система се наблюдава :

           а / ако се възстанови водоподаването на водопроводната мрежа и през електронната защита протече вода ,

           б / след времето на  " ПОВТОРНО ВКЛЮЧВАНЕ " / АUTORESET / на електронната защита .

 

           ІV . Изисквания при монтаж

 

           Защитата на двигателя от претоварване се осигурява с моторен прекъсвач или автоматичен прекъсвач с ток равен на номиналния ( обявения) ток .

           При изпълнението на електромонтажа да се спазва ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ .

           Ако сградата няма Защитен прекъсвач / Дефектнотокова защита / трябва да се използват Еднофазна схема на свързване на хидрофорна система към сграда без защитен прекъсвач   или Трифазна схема на свързване на хидрофорна система към сграда без защитен прекъсвач .              

             При еднофазни двигатели с по-голяма мощност и при трифазни двигатели управлението на двигателя е с контактор - вижте Монтаж на хидрофори с електронен пресостат на обект , захранен и от водопровод - фиг . 2(б) и фиг . 3 .

            Представената схема може да се използва за повишаване на налягането във високи блокове , разположени в зона с ниско налягане на градската водопроводна мрежа . Регулаторът на налягане се настройва така , че налягането на най-ниско разположените етажи да е максимум 6 бара / регулаторът на налягане се настройва на 5,5 бара / - вижте " Кога да използваме регулатор на налягане ".

           Механичният пресостат се настройва на налягане на включване Рвкл = ( Нст.макс + 15) / 10 бара , където :

           Нст.макс е височината на най-високо разположените консуматори , метри

           Налягането  на изключване  се определя Ризк = Рвкл  +  Рдиф , където :

           Рдиф се изменя от 1 до 2 бара при Рвкл от 1 до 2,5 бара,

           Рдиф  се изменя от 1,5 до 2,5 бара при Рвкл от 2,5 до 4,5 бара .  

 

            ВНИМАНИЕ ! Максималното налягане на изключване Ризкл макс трябва да бъде по-малко от работното налягане на помпата за да не прокапе челното уплътнение.  

             

         V . При трайно ниско налягане в апартамент или къща , когато сумата от входното налягане и максималното налягане на помпата е по-ниско от 6 bar , от схемата могат да отпаднат СК1 ; СК2 ; СК3 ; ВВ ; Р4 ; М5 ; ПРЕС 6 и разширителен съд . За гарантиране на водоснабдяването при повреда хидрофора при монтажа да се подготви готова за монтаж  байпасираща тръба на холендри , която да замести хидрофорната система за времето на ремонта . 

 

         ВНИМАНИЕ ! При избор на помпа сумата от максималния напор на помпата и максимално възможното налягане на водопровода трябва да бъде по-малка от максималното работно  налягане на съответната помпа . При върхово налягане на водопровода , когато налягането стане по-високо от   работното налягане има опасност да прокапе вода от челното уплътнение на помпата - тогава на входа на хидрофора да се монтира Регулатор на налягане  / не е показан на схемата / , който да се настрои така ,че сумата от максималното налягане след регулатора плюс максималното налягане на помпата  да остане по- малка от работното налягане на помпата .

          При изменение на налягането на апартамента до 2,5 бара  се препоръчва използване на Помпи едностепенни центробежни   , при които  няма опасност от превишаване на максималното работно налягане на помпата .

 

                 За по-подробна информация търсете  КОНТАКТИ .

 
Начало Запитване Услуги Помощ Информация Контакти Условия за ползване
© Copyright 2019 AquaPump.net. All rights reserved!